1-     Kâtip Çelebi’nin Tuhfetü’l-kibâr fi esfâri’l-bihâr adlı eserinde yer alan Ege Adaları Hartası (neşr. İbrahim Müteferrika, İstanbul 1141/1829). Haritanın Çerçeve İçindeki Orijinal Altyazısı: “ İşbu sahîfede Akdenizde vâki ‘ olup Devlet-i Aliyye’ye tâbi’ olan cezîreler resm olunup deryâda seyr ü sefer idenlere ‘ilm u ma’rifeti lâzım kartı ve pusula sûreti dahi tasvîr olunup kitâba zamm olundu”. Günümüz Türkçesi ile: “Bu sayfada Akdeniz/Ege Denizi’ndeki Osmanlı Devleti’ne tâbi olan adalar gösterilmiş ve denizde seyr ü sefer edenlerin bilmeleri ve kullanmları gerekli olan harita ve pusula çizimleri ilave olunmuşdur.”. Bu haritalar Osmanlılar tarafından hazırlanıp basılan ilk Ege ve Akdeniz haritası olma özelliğini taşımaktadır.
2-     E.Kippert’in S. Zafiropulo tarafından Yunanca’ya uyarlanan Yunanistan Haritası (Lipsa 1893)
3-     Cezâyir-i Bahr-ı Sefîd Vilâyeti’nin 1325/1908-1908 tarihli Haritası (Mehmed Nasrullah-Mehmed Rüşdî-Mehmed Eşref, Memâlik-i Mahrûse-i Şâhâneye Mahsûs Mükemmel ve Mufassal Atlas, İstanbul 1325)
4-     Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye/Genelkurmay Matbaası’da basılan 1332/1916 tarihli İzmir Haritası (MSB Harita Genel Komutanlığı, Haritacılık Müze Arşivi)
5-     Eylül 1943’deki Ege’de deniz sınırlarını gösteren ipek harita
6-     Eylül 1943’deki Ege’de deniz sınırlarını gösteren ipek harita detayı
7-     Genel İstanköy (KOS) Haritası
8-     İstanköy (KOS) Şehir Planı
 
Kaynaklar: SAEMK, Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi, Haritalar ve Coğrafya Eserlerine Göre Ege Denizi ve Ege Adaları, İdris Bostan, Ali Kurumahmut, Ankara, 2003. Zeki Çelikkol, İstanköy’deki Türk Eserleri ve Tarihçe.