Sened-i                                                                                 Hâkanî


Bu kaleme esas numarası


 

Sultan Mehmed Reşad


Sıra numarası

26


Dâire-i BelediyeDefter-i şehr


326 Teşrîn-i Sâni


Vergi Kâtibi numarasıDefter numarası


12


Vergi umum numarası


3638


Cild numarası


8


Rekem Ebvâb


Sayfa numarası


104


Liva

Rodos 

Kaza

İstanköy 

Nahiye

 

Karye

Germe 

Mülâhazât

Semt-i Meşhûr


Mahalle


Mevkı’

Aktoprak


Zokâk

 

 

Cinsi


Bağçe


Nev’i


Arâzî-i emriyeden  

Hudûdu


Şarkan Şükrü Efendi, garben Koca Yûsuf Zâde Ahmed, şimâlen tarîk, cenûben mezârlıktır

Mikdarı


Dört dönümdür

MuhassasıSahib-i Evveli


Teb’a-i Devlet-i ‘Aliyye’den kırk dönüm i’tibâriyle kırk sehmî a’şâr ile beş sehmi .....


Cihet-i i’tâ-yı Sened


Dört sehmi Ahmed ve yedi sehmi Zeynep karyesinin 8 Teşrîn-sâni 1326 tarihli ilm-i haberi ve vergi dairesinin 2/49 numara ve C. 10 sene tarihli ruhsatnâmesiyle mezbure ..... ve meskumun meccanen feragatından


Mutasarrıfı


Diğer on dört sehme mutasarrıf Süleyman bin Yûsuf Ağa 

Tâbi’yeti


Devlet-i Aliyye


Bedeli


Kıymeti


Yekûn


Bedel-i Müzâyede


Bedel-i Misil


Harc


Varaka bahâ


Kâtibiyye


Kaydıyye


Hisseye Göre


Aslı


Para


Guruş


Para


Guruş


Para


Guruş


Para


Guruş
28730


16
1130


8


5


3 

Bâlâda evsaf ve sûreti muharrer 287 guruş kıymetle diğer on dört sehme mutasarrıf Süleyman bin Yusuf Ağa nâma kayd olunmağla sene be sene a’şârını me’mûrine edâ etmek üzre işbu senedi hâkâni tanzim ve i’ta kılındı.


Fî, zilka’de 328 (1910)

    

Sebeb-i tasdîr-i tevkî’-i hümâyûn oldur ki

               

                                                                                                                              Mühür


Sandık Emini      ..... mu’avini             Evkâf Me’muru        Tapu Kâtibi              ........  vekili              Aşâr Me’muru         1326Mahbûz-ı ilmû haberi numaraları                                             Muamele Numarası                                    Sened-i Hâkanî Numaraları

Cild                     Varak                                                                      5                                             Sened       Cild

728                     8680                                                                                                                       29            8