Telgraf - 23
 
 
 
BOA, DH. SYS.
nr. 75-11/1-7, lef 48
 
TELGRAFNÂME
DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMÂNİYE TELGRAF İDÂRESİ
 
Tarihi : Fî 28 Nisan 328
Mahreci : Bodrum
Numara : 523
Sûret
Bahriye Nezâret-i Celîlesi’ne,
Rodos ve Astropalya’nın işgali arz edilmiş idi. Bugün Kerpe’nin işgali dahi haber alındı. Bugün yarın burası dahi işgal edileceğinden düşmanın vürûdunda burada hiçbir kuvvet olmadığından cebînâne kılıç teslîm etmek, nâmerdâne boyun eğmekden ise, Kuvve-i Kahire-i Osmâniye’nin bulunduğu bir mevkı‘e iltihâk etmekliğimin serîan iş‘ârını istirhâm eylerim.
Fî 28 Nisan 328
 
İstanköy Liman Reîsi
Edhem
Hıfz.
 
 
 
 
Tarihi : Fî 28 Nisan 1328 (11 Mayıs 1912)
Çıkışı : Bodrum
Numara : 523
Suret
Bahriye Nezareti’ne,
Rodos ve Astropalya’nın işgali arz edilmişti. Bugün Kerpe’nin de işgal edildiği haberi alındı. Bugün yarın burasının da işgal edilmesi muhtemeldir. Düşman geldiğinde burada hiçbir kuvvet bulunmayacağından korkakça kılıç teslim etmek ve namertçe boyun eğmektense, Osmanlı askerî gücünün tam bulunduğu bir yere geçişimin sağlanması iznini acele istirham ederim.
Fî 28 Nisan 1328 (11 Mayıs 1912)
İstanköy Liman Reisi
Edhem
 
 
 
 
 
Telgraf - 24
 
BOA, DH. SYS.
nr. 75-11/1-10, lef 109
TELGRAFNÂME
DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMÂNİYE TELGRAF İDÂRESİ
 
Tarihi : 3 Mayıs 328
Mahreci : İzmir
Numara : 7749
Aded : 372
Dâhiliye Nezâreti’ne,
İtalya’nın tekmîl adaları işgal edeceğini İlyaki cezîresini işgal eden İtalya zâbitinin İlyaki Müdîri Ârif Efendi’ye beyân eylediği ve Nisan’ın otuzuncu günü İstanköy cezîresinin de düşman tarafından işgal olunduğu ve Rodos’a Vâlî ta’yîn olunan şahıs tarafından İtalyanca, Rumca olarak neşr olunup Sömbeki’ye de gönderilen beyannâmede Sömbeki’nin Mayıs’ın birinde işgal olunacağı muharrer olduğu ve beyannâmenin Sömbeki hamiyetsizlerince alkışlandığı ve İlyaki’den gelen muhaddarât-ı İslâmiye’nin ahâlî-i mahalliye tarafından tecâvüzât-ı lisaniyeye dûçâr oldukları ve Sömbeki’nin işgal edilip edilmediği hakkında bir gûnâ ma‘lûmât alınamadığı Marmaris Kaymakamlığı’ndan alınan telgrafnâme üzerine ma‘rûzdur.
Fî 3 Mayıs 328
Vâlî
Celâl
 
Sûret verilmiş ise hıfz.
Telefonla su’âl edilen telgrafhânece
sûretinin verildiği anlaşılmışdır. Fî 3 “.
Hıfz.
 
 
Tarihi : 3 Mayıs 1328 (18 Mayıs 1912)
Çıkışı : İzmir
Numara : 7749
Adet : 372
Dâhiliye Nezareti’ne,
Marmaris Kaymakamlığı’ndan alınan telgrafa göre, İlyaki Adası’nı işgal eden İtalyan subayının İtalya’nın bütün adaları işgal edeceğini İlyaki Müdürü Arif Efendi’ye beyan ettiği anlaşılmaktadır. Ayrıca Nisan’ın otuzuncu günü (13 Mayıs 1912) İstanköy Adası’nın da düşman tarafından işgal olunduğu ifade edilmektedir. Düşman tarafından Rodos’a vali tayin edilen şahıs tarafından İtalyanca ve Rumca olarak yayınlanıp Sömbeki’ye de gönderilen beyannamede; Sömbeki’nin Mayıs’ın birinde (14 Mayıs 1912) işgal olunacağının yazılmış olduğu ve beyannamenin Sömbeki’li işbirlikçiler tarafından alkışlandığı, İlyaki’den gelen Müslüman kadınlara yerli halk tarafından sözlü tacizde bulunulduğu, Sömbeki’nin işgal edilip edilmediği hakkında hiçbir bilgi alınamadığının haber verildiği arz olunur.
Fî 3 Mayıs 1328 (18 Mayıs 1912)
Vali
Celal
 
 
 
 
 
Telgraf - 35
 
BOA, DH. SYS.
nr. 75-11/1-10, lef 110-111
TELGRAFNÂME
DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMÂNİYE TELGRAF İDÂRESİ
Tarihi : 25 Nisan 328
Mahreci : Bodrum
Numara : 465
Müsta’celdir
Dâhiliye Nezâreti’ne,
23 Nisan 328 [tarihli] telgrafa zeyldir: Bugün kable’z-zuhr saat on raddelerinde Sömbeki Limanı önüne düşmanın iki aded torpidosu gelerek limandan çıkmakda olan bir kayığı muâyene etdikden ve yirmi dakika kadar tevakkuf eyledikden sonra birisi İstanköy ve diğeri de Rodos’a doğru gitdi. Pandeleon’un Zatuna Vapuru’yla Rodos’a gidip içeriye alınmadığı içün mahall-i memûriyyetine avdet etmek üzere mezkûr vapurla buraya gelen İstanköy Tapu Kâtibi Ahmed Efendi’nin ifâdesine nazaran düşman tarafından Rodos’a oniki bin kadar asker çıkarıldığı ve vâlî-i vilâyetin, bizim askerle beraber cezîre dâhilinde kâin İpsitos Karyesi’nde bulunduğu ve adadan kimsenin azîmetine müsâ‘ade edilmediği gibi adaya çıkacak vapur yolcularından bazılarının dahi kabul edilmeyerek iâde kılınmakda idüğünün anlaşıldığı ma‘rûzdur, fermân.
Fî 24 Nisan 328
Vüsûlü 25
Sömbeki Kaymakamı
Servet
Sadâret-i Uzmâ ile Hâriciye, Harbiye, Bahriye Nezâret-i Celîlelerine birer sûret takdîm edilmişdir.
Hıfz.
 
 
Tarihi : 25 Nisan 1328 (8 Mayıs 1912)
Çıkışı : Bodrum
Numara : 465
İvedidir
Dâhiliye Nezareti’ne,
23 Nisan 1328 (6 Mayıs 1912) tarihli telgrafa ektir: Bugün öğleden önce saat on sularında Sömbeki Limanı önüne düşmanın iki torpidosu gelerek limandan çıkmakta olan bir kayığı kontrol ettikten ve yirmi dakika kadar durduktan sonra birisi İstanköy ve diğeri de Rodos’a doğru gitti. Pandeleon Kumpanyası’na ait Zatuna Vapuru’yla Rodos’a gidip içeriye alınmadığı için görev yerine dönmek üzere söz konusu vapurla buraya gelen İstanköy Tapu Kâtibi Ahmed Efendi’nin ifadesine göre düşman tarafından Rodos’a 12.000 kadar asker çıkarıldığı ve vilâyet valisinin bizim askerle beraber ada dâhilindeki İpsitos Köyü’nde bulunduğu ve adadan kimsenin ayrılmasına izin verilmediği gibi, adaya çıkacak vapur yolcularından bazılarının dahi kabul edilmeyerek geri gönderildiğinin anlaşıldığı arz olunur.
Fî 24 Nisan 1328 (7 Mayıs 1912)
Gelişi 25 (8 Mayıs)
Sömbeki Kaymakamı
Servet
 
 
 
 
 
 Telgraf - 37
 
 
 
BOA, DH. SYS.
nr. 75-11/1-7, lef 45
 
TELGRAFNÂME
DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMÂNİYE TELGRAF İDÂRESİ
 
Tarihi : Fî 22 Nisan 328
Mahreci : Bodrum
Numara : 424
Dersaâdet Liman Riyâseti’ne,
Rodos’un bombardıman ve abluka edildiği mevsûkan haber alındı. Evrâk-ı resmiyeyi düşmanın buraya vusûlünde ne yapalım?
Fî 22 Nisan 328
 
İstanköy Liman Reîsi
Edhem
 
Sûret Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’ne,
Mektubçu Bey’e fî 22.
Evrâkı meyânına vaz‘ı. Fî 22 ".
Hıfz.
 
 
 
 
 
Tarihi : Fî 22 Nisan 1328 (5 Mayıs 1912)
Çıkışı : Bodrum
Numara : 424
Dersaadet Liman Reisliği’ne,
Rodos’un bombalanarak abluka edildiği güvenilir kaynaklardan haber alındı. Düşmanın buraya gelişinde resmî evrakı ne yapalım?
Fî 22 Nisan 1328 (5 Mayıs 1912)
 
İstanköy Liman Reisi
Edhem
 
 
 
 
 
 
 Telgraf - 38
 
 
 
BOA, DH. SYS.
nr. 75-11/1-7, lef 50
 
TELGRAFNÂME
DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMÂNİYE TELGRAF İDÂRESİ
 
Tarihi : Fî 10 Mayıs 328
Mahreci : Bodrum
Numara : 907
Sûret
Bahriye Nezâret-i Celîlesi’ne,
Mayısın yedinci günü ale’s-sabah düşmanın Napoli zırhlısı ile bir kruvazör ve iki torpidosu limanımıza bi’l-vürûd saat altıya kadar tarassud etdikden sonra kruvazörden filika manya ederek asker ihrâcına başlaması üzerine İstanköy’ün cenûbunda Kefalos mevkı‘inde evvelce tertîb etmiş olduğum İstirâti nâmındaki bir Rumun hânesinde üç gün kadar gizlendim. Ba’dehû bi’t-takrîb bir balıkçı kayığıyla Güllük İskelesine ve oradan bir hayvana süvâr olarak bugün Bodrum’a geldim. İlk vâsıta ile Dersaâdet’e hareket ediyorum.
Fî 10 Mayıs 328
İstanköy Liman Reîsi
Edhem
 
 
 
Tarihi : Fî 10 Mayıs 1328 (23 Mayıs 1912)
Çıkışı : Bodrum
Numara : 907
Suret
Bahriye Nezareti’ne,
Mayıs’ın yedinci günü (20 Mayıs) sabahleyin düşmanın Napoli zırhlısı ile bir kruvazör ve iki torpidosu limanımıza gelerek saat 6’ya kadar gözetleme yaptı. Sonra bu kruvazörden filikalar denize indirilerek karaya asker çıkarmaya başlandı. Bunun üzerine İstanköy’ün güneyinde Kefalos mevkiinde daha önceden hazırlamış olduğum İstirati adındaki bir Rum’un evinde üç gün kadar gizlendim. Sonra bir yolunu bulup bir balıkçı kayığıyla Güllük İskelesi’ne ve oradan bir hayvana binip bugün Bodrum’a geldim. İlk vasıta ile İstanbul’a hareket ediyorum.
Fî 10 Mayıs 1328 (23 Mayıs 1912)
 
İstanköy Liman Reisi
Edhem
 
 
 
 
                                                               
Telgraf 39
 
 
BOA, DH. SYS.
nr. 75-11/1-10, lef 153
 
BÂBIÂLÎ
DÂHİLİYE NEZÂRETİ
Şifre Kalemi
Aydın Vilâyeti’nden Gelen Şifre,
Bodrum Kaymakamlığı’ndan alınan 9 Mayıs 328 tarihli şifreli telgrafnâme sûreti ber-vech-i âtî arz olunur.
Fî 10 Mayıs 328
 
Vâlî
Celâl
Sûret,
İtalyanlar[ın] bugün İstanköy kal‘a ve Rüsûmât Dâiresi üzerine birer bayrak rekz ederek bir top atdıkları ve bu sırada Rumlar izhâr-ı sürûr etdikleri yalnız kaymakam ve jandarma zâbiti ve jandarmaları ve polisi alup İtalya’ya gönderdikleri, sâir memûrîni salıverdikleri, Rumlar dünkü gün İtalyanlara çiçek demetleri verdikleri şimdi gelen kayıkdan haber alınmış olmağla ma‘rûzdur.
Matbû‘âta telkîn edildi.
Hıfz. Fî 12.
 
 
BABIÂLİ
DÂHİLİYE NEZARETİ
Şifre Kalemi
Aydın Vilâyeti’nden Gelen Şifre,
Bodrum Kaymakamlığı’ndan alınan 9 Mayıs 1328 (22 Mayıs 1912) tarihli şifreli telgrafın sureti aşağıda arz olunur.
Fî 10 Mayıs 1328 (23 Mayıs 1912)
 
Vali
Celal
Suret,
İstanköy’den şimdi gelen kayıktan haber alındığına göre; İtalyanlar’ın bugün İstanköy Kalesi ve Rüsumat Dairesi üzerine birer bayrak çekerek bir top attıkları ve bu sırada yerli Rumlar’ın sevinç gösterisinde bulundukları öğrenilmiştir. Düşman yalnız kaymakam, jandarma subayı ile jandarmaları ve polisi alıp İtalya’ya göndermiş, diğer memurları salıvermiştir. Adadaki Rumlar’ın dün İtalyan askerlerine çiçek verdiklerinin bildirildiği arz olunur.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Telgraf - 40
 
BOA, DH. SYS.
nr. 75-11/1-10, lef 69
 
TELGRAFNÂME
DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMÂNİYE TELGRAF İDÂRESİ
 
Tarihi : Fî 13 Mayıs 328
Mahreci : İzmir
Numara : 9057
Aded : 434
Dâhiliye Nezâreti Vekâleti’ne,
Düşman tarafından İstanköy’e evvelce 150 bahriye askeri ve üç mitralyöz çıkarıldığı ve mitralyözlerden ikisinin eski kal‘a kapusunun divanhânesine ve birisinin sancak dibine vaz‘ olunduğu ve askerin 100 neferinin kal‘aya ve elli neferinin de eski Hükûmet Konağı’na yerleştirildiği ve eslihaları büyük çapta mavzer olup on beş sanduk kadar karaya çıkarıldığı düşmanın evvelki gün İstanköy’e bir tabur askerle erzâk ve sâire çıkardığı ve 110 yaşında Akbaba nâmında bir ihtiyarı evvelki gece katl etdiği ve Mal Müdîri Abdullah Efendi’yle Kıbrıslı Berber Mustafa ve oğlu Hasanı ve Giridli İsmail’i esîr aldığı ve İstanköy’de yalnız bir torpido kaldığı firâren gelen jandarma Mehmed ile İstanköy’den gelen Tevfik ve Rıza Efendiler tarafından ifâde olunduğu Bodrum Kaymakamlığı’ndan bildirildiği ma‘rûzdur.
Fî 13 Mayıs 328
 
Aydın Vâlîsi
Celâl
 
Sadâret-i Uzmâ ile Hâriciye, Harbiye, Bahriye
Nezâret-i Celîleleri’ne birer sûret takdîm kılındı.
Efdal Beyefendi Hazretlerine. Fî 14 ".
Hıfz.
 
 
BOA, DH. SYS.
nr. 75-11/1-10, lef 69
 
TELGRAF
OSMANLI DEVLETİ TELGRAF İDARESİ
 
Tarihi : Fî 13 Mayıs 1328 (26 Mayıs 1912)
Çıkışı : İzmir
Numara : 9057
Adet : 434
Dâhiliye Nezareti’ne,
Firar ederek Bodrum’a gelen İstanköylü jandarma Mehmet ile Tevfik ve Rıza Efendilerin ifadelerine dayanılarak Bodrum Kaymakamlığı’ndan bildirildiğine göre; düşman tarafından İstanköy’e ilk olarak 150 bahriye askeri ve üç mitralyöz çıkarıldığı ve mitralyözlerden ikisinin eski kale kapısının divanhanesine ve birisinin sancak dibine konulduğu öğrenilmiştir. Düşman askerinin 100 neferinin kaleye ve 50 neferinin de eski hükûmet konağına yerleştirildiği ve bunların silahlarının büyük çapta mavzer olup 15 sandık kadarının karaya çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca düşmanın evvelki gün İstanköy’e bir tabur askerle erzak vesaire çıkardığı ve 110 yaşında Akbaba namında bir ihtiyarı önceki gece öldürdüğü ve Mal Müdürü Abdullah Efendi’yle Kıbrıslı Berber Mustafa ve oğlu Hasan’ı ve Giritli İsmail’i esir aldığı, İstanköy’de yalnızca bir torpidonun kaldığının da bildirildiği arz olunur.
Fî 13 Mayıs 1328 (26 Mayıs 1912)
 
Aydın Valisi
Celal
 
 
 Telgraf - 44
 
BOA, DH. SYS.
nr. 75-11/1-10, lef 53, 55
TELGRAFNÂME
DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMÂNİYE TELGRAF İDÂRESİ
Tarihi : 12 Mayıs 328
Mahreci : İzmir
Numara : 8905
Aded : 428
Dâhiliye Nezâreti’ne,
Marmaris Kaymakamlığı’ndan alınan 11 Mayıs 328 tarihli telgrafnâme sûreti zîre derc ile arz olunur.
Fî 12 Mayıs 1328
Vâlî
Celâl
Sûret,
Dûçâr-ı esâret olan Rodos Kumandanı’yla zâbitan ve efrâdının mâh-ı hâlin yedinci günü İtalya’ya sevk edildikleri ve düşmanın işgal etdiği İstanköy ve Sömbeki ve Meis cezîrelerinden esîr edilen memûr ve polis ve jandarmaların Rodos’a getirilerek memûrîn-i mûmâileyhimin şehir içinde gezmelerine müsâade edildiği ve İstanköy Kaymakamı’nın da üserâ meyânında olduğu görüldüğü ve İtalyanların Rodos fenerini mühimmât deposu ittihâz ve oraya külliyetli mühimmât ihrâc etmiş, vergilerin sâbıkı misillü istîfâ edileceğini ahâlîye i‘lân eylemiş oldukları ve dünkü gün Rodos’daki düşman sefâininin dört zırhlı ve bir kruvazör ve yedi torpido ve dört nakliye sefînesinden ibâret olup Sakız’a ve ba‘dehû Midilli’ye gidecekleri söylenmekde ve bazı nakliye sefâininin de cebhâne ve mühimmât tahmîl etmekde olduğu ve Rodos’da menfâ olan Tophane Müşîri Zeki Efendi’nin evvelki Çarşamba günü ma‘a-âile İtalya posta vapuruyla Pire’ye gitdiği ve Altundiş nâmıyla ma‘rûf İsmail Hakkı nâm denî ile Musevî milletinden ve jandarma efrâdından isimleri mechûl üç alçağın İtalyanlara casusluk etmekde oldukları dünkü gün öğleyin Rodos’dan çıkup bugün buraya gelen Giridli bir kayıkçı tarafından ifâde edildiği berâ-yı ma‘lûmât ma‘rûzdur.
 
BOA, DH. SYS.
nr. 75-11/1-10, lef 53, 55
 
TELGRAF
OSMANLI DEVLETİ TELGRAF İDARESİ
 
Tarihi : 12 Mayıs 1328 (25 Mayıs 1912)
Çıkışı : İzmir
Numara : 8905
Adet : 428
Dâhiliye Nezareti’ne,
Marmaris Kaymakamlığı’ndan alınan 11 Mayıs 1328 (24 Mayıs 1912) tarihli telgraf sureti aşağıya çıkarılarak arz olunur.
Fî 12 Mayıs 1328 (25 Mayıs 1912)
 
Vali
Celal
Suret,
Dün öğleyin Rodos’tan çıkıp bugün Marmaris’e gelen Giritli bir kayıkçı tarafından ifade edildiğine göre; düşman tarafından esir edilen Rodos Kumandanı ile beraber subay ve askerlerin bu ayın yedinci günü (20 Mayıs) İtalya’ya sevkedildikleri anlaşılmaktadır. Ayrıca düşmanın işgal ettiği İstanköy, Sömbeki ve Meis adalarından esir aldığı memur, polis ve jandarmaları Rodos’a getirdiği, söz konusu memurların şehir içinde gezmelerine izin verildiği ve İstanköy Kaymakamı’nın da esirler arasında bulunduğunun görüldüğü haber verilmektedir. İtalyanlar’ın Rodos fenerlerini mühimmat deposu haline getirerek oraya çok miktarda mühimmat koyduğu, vergilerin eskisi gibi alınacağını halka duyurmuş oldukları ve dünkü gün Rodos’taki düşman gemilerinin dört zırhlı, bir kruvazör, yedi torpido ve dört nakliye gemisinden ibaret olup Sakız’a ve ardından Midilli’ye gideceklerinin söylendiği bildirilmiştir. Bazı nakliye gemilerine de cephane ve mühimmat yüklenmekte olduğu, Rodos’ta sürgünde bulunan Tophane Müşiri Zeki Efendi’nin geçen Çarşamba günü ailesi ile birlikte İtalya posta vapuruyla Pire’ye gittiği, Altundiş namıyla tanınan İsmail Hakkı adlı bir alçak ile Musevî milletinden ve jandarma neferlerinden isimleri bilinmeyen üç alçağın İtalyanlara casusluk etmekte oldukları öğrenildiğinden bilgi olmak üzere arz olunur.