A- ARŞİV KAYNAKLARI

Başbakanlık Arşivi (İstanbul), No: 134, Rodos Mufassalı.
Tapu-Kadastro Arşivi (Ankara), No: 44, Rodos Mufassalı.
Başbakanlık Arşivi (İstanbul), İstanköy ile ilgili dökümanlar ve döküman fihristi.
Süleymaniye Kütüphanesi Arşivi, CD ve Mikro film bölümü.
 

B. ARAŞTIRMA ve İNCELEMELER

Akbal, Fazıla, “1838 tarihinde Osmanlı İmparatorluğunda İdari Taksimat ve Nüfus”, Belleten XV/60, Ankara, 1951.
Akdağ, Mustafa, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, II, Ankara, 1989.
Akın, Hikmet, Aydınoğulları Tarihi Hakkında Bir Araştırma, Ankara, 1968.
Aynı Ali Efendi, Zavanin-i Al-i Osman der Hülasa-ı Mezamin-i Defter-i Divan, (yay. Tayyib Gökbilgin), İstanbul 1989.
Ayoğuz, Şengül, Cezair-i Bahr-i Sefid Eyaleti (XIX. Yüzyılın Son Çeyreğinde), İzmir, 1989, E.Ü. Sosyal bilimler Enstitüsü’nde yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
Babinger, Franz, Mehmed the Conquerar and His Time, Princeton, 1988.
Barkan, Ömer Lütfi, XV. ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esasları, C.I, Kanunlar, İstanbul, 1943.
Baykara, Tuncer, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş I, Anadolu’nun İdari Taksimatı, Ankara, 1988.
Aydınoğlu Gazi Umur Bey, Ankara, 1990. Beckingham, C.F., “Djazair-i Bahr-i Sefid”, EI, III.
Çelikkol, Zeki, İstanköy’deki Türk Eserleri ve Tarihçe, Ankara, 1990.
Çelikkol, Zeki, Rodos’taki Türk Eserleri ve Tarihçe, Ankara, 1986.
Danışmend, İsmail Hami, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, I,II, İstanbul, 1981.
Darkot, Resim, “Rodos” İ.A., IX. İstanbul, 1989.
Davaris, Dimitrios, Kos, Atina, tarihsiz
Delendo, John, The Knights of Rhodes, Atina, tarihsiz.
Düstürname-i Enveri, (yay. Mükrimin H. Yinanç), İstanbul, 1929. Esin, emel, “İkinci Bayezid’in H.904-906/1498-1500 yıllarında adalar denizine seferleri (İnebahtı, Moton, Koron, Avarina’nın Fethi), Erdem I/3, Ankara, Eylül 1985.
Evliya Çelebi Seyahatnamesi, (yay. Zuhuri Danışman), İstanbul, 1981.
Gökbilgin, Tayyib, “Kanuni Sultan Süleyman Devri Başlarında Rumeli Eyaleti, Livaları, Şehir ve Kasabaları”, Belleten XX/88, Ankara, 1956.
Gökmen, Muzaffer, Tarih boyunca Ege Kavgası, İstanbul, 1982.
Güçer, Lütfi, “XV-XVII. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Tuz İnhisarı ve Tuzların İşletme Nizamı”, İ.Ü.İ. F.M., XXIII/1-2, (1962-1963).
Hadjiavasileau, Vasilio, İstoria This Nisou Ko, Kos, 1990.
Hammer, Joseph Von, Devlet-i Osmaniye Tarihi, III, (Çev. Mehmet Ata), İstanbul, 1329.
Helatsis, Christos, Cos, Atina, tarihsiz.
Hoca Sadeddin, Tacü’t tevarih, III (yay. İsmet Parmaksızoğlu), İstanbul, 1989.
İbrahim Peçevi, Peçevi Tarihi, I, (yay. bekir Sıtkı Baykal), Ankara, 1989.
İlgürel, Mücteba, “Türklerin Batı Anadolu Sahil Güvenliğine Verdikleri Önem”, Türk Kültürü Araştırmaları, XXVII/ 1-2 Ankara, 1989.
İnalcık, Halil, Fatih Devri Üzerine Tetkikler ve Vesikalar I, Ankara, 1988.
J.Markoglou, Alekos, “Kos Through the Engravings of European Travellers and Cartographers 15th-19th Century”, A Publician of the Municipalities of Kos-Dikalos-Heraklides.
The Ottoman Empire (The Classical Age 1300-1600), Londra, 1983.
“Ottoman Methods of Conquest”, Studia Islamica, II, 1954.
Katip Çelebi, Tuhfetü’l-kibar fi esfarü’l bihar, (yay. O.Şaik Gökyay), İstanbul, 1983.
Kritovulos, Tarih-i Sultan Mehmed Han-ı Sani, (çev. Karolidi) İstanbul, 1328
Kunt, Metin, Sancaktan Eyalete, 1550-1650 Arasında Osmanlı Ümerası ve İl İdaresi, İstanbul, 1988
Kurat, Akdes, Nimet, Çaka Bey, İzmir ve Civarındaki Adaların İlk Türk Beyi, Ankara, 1966.
Kurdoğlu, Fevzi, Türklerin Deniz Muharebeleri, II, İstanbul, 1940.
Lemerle, R, L’Emirat d’Aydın, Byzance et l’Occidend, recherches sur “La Geste d’Umur Pacha” Paris, 1958.
Mantran, Robert, Histoire de L’empire ottoman, Fayard, 1989.
Mirmiroğlu, V.L., Fatih’in Donanması ve Deniz Savaşları, İstanbul, 1946.
Müneccimbaşı, Dede Ahmed, Sahaifü’l-Ahbar-Vekayiü’l-asar, II, (çev. İsmail, Erünsal), Tercüman 1001 Temel Eser, tarihsiz.
Myres, John L., Geographical History in Greek Lands, Oxford, 1953.
Nart, Mine, “VVI.YY’da İstanköy”, Doktora Tezi.
Orhonlu, Cengiz, “Oniki Ada’da Türk Nüfusu ve Türk Eserleri”.
Türk Kültürü, XXIV, İstanbul 1964.
Ostrogorsky, George, Bizans Devleti Tarihi, (çev. Fikret Işıltan), Ankara, 1981.
Pitcher, Donald Edgar, An Historical Geography of the Ottoman Empire From Earliest Times To The End of The Sixteen Century, Leiden, 1982.
Randlph, Ber., The Present State Of The Islands in the Archipelago (or Arches), Oxford, 1688.
Rodoslu, Celalettin, Rodos ve İstanköy Adalarında Gömülü Tarihi Simalar, Ankara, 1945.
Sertoli, S.R., Muhteşem Süleyman, (çev. Şerafettin Turan), Ankara, 1963.
Solakzade, Mehmed Hemdemi, Solakzade Tarihi, II, (yay. Vahid Çabuk), Ankara, 1989.
Şengül, Mete, “XX.yy Başlarında Cezair-i Bahr-i Sefid Vilayeti”, Doktora Tezi.
Şemseddin Sami, Kamüs-ı Türki, İstanbul, 1988.
Tansel, Selahattin, Osmanlı Kaynaklarına Göre Fatih Sultan Mehmed’in Siyasi ve Askeri Faaliyeti, Ankara, 1981.
Taşkıran, Dr. Cemallettin, Oniki Ada'nın Dünü ve Bugünü, Gnkur. ATASE Yayını, Gnkur. Basımevi, Ankara 1996. 
Tekindağ, Şerafettin, “Rodos’un Fethi”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, s:8, 1968.
Tezel, Hayati, Anadolu Türklerinin Deniz Tarihi, İstanbul, 1983.
Toumbi, Sotiri, Hippocrates Island Kos, Atina, tarihsiz.
Turan, Şerafettin “Rodos’un Zaptından Malta Muhasarasına”, Kanuni Armağanı, Ankara, 1980.
“Rodos ve 12 Adanın Türk Hakimiyetinden Çıkışı”, Belleten, XXIX/113, Ankara, 1964.
Tursun Bey, Tarih-i Ebu’l-Feth, (yay. A. Mertol, Tulum), İstanbul, 1988.
Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, I, II, Ankara, 1988.
Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Ankara, 1984
Vyzantios, S., “Merops-Kos”, Geographic Dictionary, Atina, tarihsiz
Wittek, Paul, Menteşe Beyliği, XIII-XV. Asırda Garbi Küçük Asya Tarihine Ait Tetkik, Ankara, 1944.
Zachariadou, Elizabeth A., Trade and Crusade Venetain Cerete and Emirates of Menteshe and Aydın (1300-1415), Venice, 1983.
“Simuolisthin Istoria tou Notiona tolikou Aigaiou” Simmeikta I, Athens, 1966.