DH.Said.0192 nolu Arşiv Dökümanı                                          Mulâhazât


Nakıbzade denilmekle me’ârif Ahmed Remzi bey


Müteveffâ  Mustafa Ağa’nın mahdumudur.

Bin iki yüz seksen sekiz hicriyesinde sene-i ma’liye 1287, İstanköy kasabasında tevellüd itmişdir.

Bâdî-yi ‘ulûmu İstanköy mekteb-i ibtidâ’îsinde okudukdan sonra, duhul ettiği Rüşdiye mektebinden 12 Muharrem 1251 tarihinde ‘aliyyü’l-a’lâ derecede şehadetnâme almışdır. Türkçe okur yazar.

Bin üçyüz on altı senesi Rebiyülâhir’inin yirmi altısı’nda, 1 Eylül 1214, yüz elli guruş ma’aşla Kalimnoz Rusûmat idaresi kolculuğuna ta’yin olundu. Üç yüz on sekizi senesi Ramazan’ının beşinde, 14 Kanunievvel 1316, hastalığına mebni bi’l-isti’fâ  infikâk itmişdir.. Üç yüz yirmi senesi Cemâziyelûlâsının yirmi iki’sinde, 13 Ağustos 1318, üç yüz guruş ma’aşla İstanköy Kazası piyade tahsildârlığına ta’yin ve üç yüz  yirmi sekiz senesi Rebî’u’ul-evvelinin üç’ünde 1 Mart 1326, dörtyüz eli guruş ma’aşla süvârî tahsildârlığına terfî’an nakil ve temvîl etmiş ve üçyüz yirmi dokuz senesi Muharrem’inin yirmi sekiz’inde, 16 Kanunisâni 1326 kezâlik isti’fâ’en infikâk eylemişir. Şehr-i mezkürun yirmi dokuzunda 17 Kanûnisânisi dört yüz guruş ma’aşla İstanköy kazası evkâf me’murluğuna bi’l-imtihân ta’yin olunarak tarih-i mezkûrda işe mübâşeret ettirilmiş ve Evkâf-ı Hümâyûn nezâretince 1 Mayıs 1327 tarihinde me’mûriyeti tasdik kılınmışdır.

Tercüme-i hâl-i varakası zîr-i hünâd kâ’imakam vekili tarafından usûlen tasdik kılınmışdır.

Mûmâileyhin becminvâl-i muharer Rusûmât kolculuğundaki müddet-i hidmet ve sebeb-i infikâkıyle ma’âş-ı mikdârı ve bir gün zimmet ve işini olmadığı kılınmağla rusûmât memurluğunun 14 Kânûn-i evvel 1316 tarihli şehâdetnâmesi sûretiyle 21 Eylül 1327 tarihli derkenarından ve piyade suvarisi tahsildarlıklarında müddet-i hizmet  ve ma’âşâtı mekâdirî ile sebeb-i infikâki ve zimmet ve ilişiği olmadığı İstanköy kazası meclis idâresinin 27 Şubat 1326 tarihli mazbatası suretinden ve me’mûrin-i mezkûreye keyfiyet-i ta’yiniyle işe mübaşereti tarihi Cezâyir-i Bahr-ı Sefîd vilâyeti evkâf müdîriyetinin 29 Kanunisani 1326 tarihli telgrafnâmesinden 21 Teşrin-i evvel 1327 tarihli tahrirâtından ve ma’âş-ı miktarı evkâf bütçesinden anlaşılmış ve sâlifü’z-zikr  derkenarı hâvî  mu’âmelesi istid’ânâme ile mazbata ve nüfus tezkeresi ve şehâdetnâmelerin suver-i musaddıkası asl-ı tercüme-i hâli varakasıyla dosyasında hıfz olunmuşdur. 22 Safer 1331, 19 Kanunisani 1328.