BU BÖLÜMDE İSTANKÖY ADASI İLE BODRUM KALESİ ANLATILIR

İstanköy adası, hem dağlık, hem de ovalık bir adadır. Çok gü­zel yerleri vardır. Hristiyanlar bu adaya Longu derler. “Uzun” an­lamına gelir. Gerçi uzun bir ada­dır. Bu adanın bütün çevresi de yetmiş mil kadardır.

Adada dört adet sağlam kale vardır. İlk kalesine Narince der­ler. Bu kale, sözü edilen adanın poyraz tarafında ve Anadolu’ya karşı kurulmuştur. Bu kaleden Anadolu kıyısı altı mil çeker. Fa­kat bu sözü edilen kale, alçak düz bir yerde yapılmıştır. Bir tarafını kazarak liman haline getirmiş­lerdir. Çok küçük gemiler girer, sığ olduğundan kadırgalar gire­mez. Kayıklar da girer. Bu lima­nın kıyıları, güzel, bağlı bahçeli, su kuyuları olan yerlerdir. Tu­runç ve limon ile çeşitli meyveler çok boldur.

İkinci kalesine ise Andimahi derler. Bu, İstanköy adasının kıble tarafında, deniz üzerine sarkmış bir yarın üzerinde yapıl­mıştır. Üçüncü kalesine de Kifelos derler. Bu da, adanın lodos tarafında, yüksek bir yerde ku­rulmuştur. Dördüncü kalesine ise Bili derler. Adanın yıldız tarafındadır.

Bunlardan sözü edilen Narin­ce Kalesi’nin önünden başka, iyi yatak yeri yoktur. Bu Narince’nin önleri, güzel demir atma yerleridir. İki - üç yüz parça ge­minin yatabileceği yerdir. O ka­leden iki mil kadar karayel tara­fında alçak kumlu bir burun var­dır. Bu burun da yatak yeridir. Fakat sözü edilen bu burunun uç kısmı sığlıktır. Bir parça açığa durmalıdır.

Bu burunun karayel tarafın­dan, gün batısına doğru dolaşı­lınca, buralar, hep yufka sulu de­mir atma yerleridir. Ancak, bu yerin bir tarafında sığlık vardır. Dikkat etmek gerekir. Bu kıyılar­dan içeri kenarlar hep alçak ova­lardır. Güzel yerlerdir. Denizi de yufka sulu demir atma yerleridir. Kıble günlerinde iyi yataktır. Fakat lodos tarafında yüce bir dağ vardır. O dağ, uzaktan tıpkı bir adaya benzer. Çünkü o dağ ile, diğer dağların arası alçak ovalardır. Bu sebepten bazıları, onu başka ada zannederler. Baş­ka bir ada değildir. Tamamı tek bir adadır.

Sözü edilen bu ada gibi olan yerin ovaları geçilip, büyük dağa yakın gelindiğinde, deniz üzerine sarkmış olan kale, Andimahi kalesidir. Bu kalenin karşısında bulunan İncirli Adası on mil uzaklıktadır. Bu arada Sakarcalar derler, uzunca küçük bir ada vardır. Bu küçük adanın yatağı kıble tarafındadır. Fakat sözü edilen adanın lodos tarafında sığlık vardır... Adanın poyraz tarafında yum­ru bir ada vardır. Bu adaya Kali­bura derler. Eski zamanlarda bu adada ruhbanlar yaşarmış.

Daha sonra, Kalibura adası­nın yirmi mil poyraz tarafında, İstanköy’ün doğusundaki burun vardır. Bu burunun her tarafı iyi demir atma yerleridir. Alçak gü­zel yerlerdir. Bundan sonra, bu burundan dolaşılırsa, Narince Hisarı’na altı mil uzaklık vardır. Bu Narince Hisarı’nı daha önce anlatmıştık. Bu kaleden Bodrum Kalesi ise on sekiz mildir. Bu yol­da Asyut kalesinin önünde iki küçük ada vardır. Bu küçük ada­ların arasından büyük gemiler geçer. Asyut önünde de küçük bir ada bulunmaktadır. Bu ada ile Anadolu kıyısının arası sığdır. Bodrum kalesine yakın olan Sı­ğır Adası’nın boğazından ise ka­yık geçmez. Çekinmek gerekir.