İtalyanca, Rumca ve Osmanlıca olarak yayınlanan Governo, delle isole itaiane dell’Egeo adlı eserden alınmıştır.
 
Adalar Hükümeti Valisi
 
1300 numaralı ve 28 Ağustos sene 1924 ve 1441 numaralı ve 6 Ağustos sene 1926 tarihli irâdât-ı kraliyeye ve bize bahşedilen salahîyete istinaden emrediyoruz:
 
-BİRİNCİ BAB-
 
Belediyeler Heyât-ı İhtiyari hakkında
 
Birinci Madde- Rodos ve İstanköy kasabaları 12 Haziran sene 1927 tarihli ve 81 numaralı dekrotomuza tevfiken (Podesta)ların Riyaseti altında müteşekkil istişare meclisleri marifetiyle idare olunur.
İkinci Madde- Kalimnoz, Sömbeki ve Meis adaları birer reis ile on bir azâdan mürekkep bir heyet marifetiyle idare olunurlar ve bu âzâlardan biri daimi olarak Reis-i Sani sıfatıyla reisin gaybubiyetiyle ifayı vazife eder.
Üçüncü Madde- Nüfusu üç yüzden efzun olan diğer adalar ile köyler bir reis ile altı âzâdan mürekkep heyetler marifetiyle idare olunurlar. Reis’in gaybubiyetinde işbu âzâlar meyanında bulunan kıdemlilerden en yaşlısı ifa-yı vazife eyler.
Dördüncü Madde- Nüfusu üç yüzden dûn olan adalar ile köyler bir reis ile dört âzâdan mürekkep heyetler marifetiyle idare olunurlar. Reis’in gaybubiyetinde işbu âzâlar meyanında bulunan kıdemlilerden en yaşlısı ifa-yı vazife eyler.
Beşinci Madde- İkinci maddede muharrer adaların belediye heyetlerinde müntehab âzâlardan hariç olmak üzere bir katip ile bir sandık emini bulunacaktır.
Altıncı Madde- Üçüncü maddede muharrer adalar ile köyler heyetleri katib ve sandık eminliği vezâifini müntehab âzâlara tevdi edebilirler.
Yedinci Madde- Dördüncü maddede muharrer heyetlerin reisleri aynı zamanda katip ve sandık eminliği vazifesini idare ederler.
 
-İKİNCİ BAB-
İntihâbât Hakkında
 
Sekizinci Madde- Müntahâb olmak için İtalyan teb’asından 21 yaşını ikmâl etmiş, hukuk-u medeniyeye malik velakıl iki seneden beri daire-i İntihâbiyesini ikametgah ittihaz etmiş ve doğrudan doğruya her nev’ vergiden birisini ita ile mükellef bulunmuş olmak şarttır.
Dokuzuncu Madde- İntihâb edileceklerin, İntihâb hakkına hâiz olması ve 30 yaşından dûn bulunması şarttır. Maamafif 30 yaşında dûn olanların dahi İntihâbı haiz ise de bu gibilerin sinn-i rüşde vâsıl ve bir aile reisi olması muktezidir.
İntihâb edilemeyecekler bervechi-atidir.
Sıfat-ı ruhaniyeyi haiz olanlar emvâl-i diniyeyi idare edenler, belediye devâiri ile memurlarını teftiş ile muvazzaf hükümet memurları, belediye ile heyet-i ihtiyâriden veyahut onların idare ettiği müesseselerden maaş ve ücret alanlar ile nukudunu idareye memur olanlar ve nukûd-u mezkûreyi evvelce idare etmiş olup da henüz kat’-i hesap etmeyenler veya aher suretle belediye heyetleriyle münâzâa’da bulunanlar.
Onuncu Madde- Atidekiler ne müntahâb ne de intihâb edilmiş olabilir:
Kadınlar, mahcûr olanlar dâyinlerin matlubâtını tamamıyla ifa edinceye kadar hal-i iflâsda bulunanlar, üç aydan fazla bir müddetle hürriyet-i şahsiyelerinin nez’ine mahkûm olupta bilâhere de beraat etmeyenler.
Ümmiler ise yalnız müntahâb olabilirler.
Onbirinci Madde- Aynı meclise baba ile evlat, kayınpederle damad intihâb olunamazlar.
Onikinci Madde- Müntahâbların esamisini mübeyyin liste belediye ve heyât-ı ihtiyariye meclisleri tarafından tanzim edilirler. İşbu cedvelde tadilat icrası icâb edip etmeyeceği mezkûr meclislerce her senenin kanun-u sanisi tarafında tetkik olunur ve alâkâdarâna beray-ı malumat ilân olunur.
Alâkâdarân, itirazları varsa iki ay zarfında keyfiyeti tahriren mezkûr meclislere bildirebilirler. Meclislerde on beş günü müteâkib bilictima itirâzât-ı vakıa hakkında ekseriyet-i ârâ ile karar verirler.
Alâkâdarân, bu cedvelin muhteviyatına itirâzâtı varsa yirmi gün zarfında hükümet-i mahalliyeye arz edebilirler. Hükümet-i mahalliye dahi itirâzât-ı vakı’a hakkında kararını esbab-ı mucibesiyle beraber meclise iade eyler ve bu suretle müntahâbların listesi kat’iyet kesbederek başkaca tadilata uğrayamaz.
Onüçüncü Madde- Belediye ve heyât-ı ihtiyariye meclisleri intihâbâtına valinin dekretosu ile mübaşeret edilir.
Ondördüncü Madde- İntihâbât hakkı şahsidir. Hiçbir müntehab vekâleten başkası temsil edemez. Her müntahâb rey varakasını bizzât teslim edip aher surette gönderemez.
Onbeşinci Madde- İntihâbât, bir komisyon huzurunda icra edilir. İşbu komisyon hükümetin bir komiser ile mümaileyhin muhtelif partilerden İntihâb edeceği iki müntahâbtan ibarettir.
İntibâhât suret-i icrasında emniyet bahşetmek için komiser mümkün olduğu kadar muhâlif partilerden tefrik edecektir.
Onaltıncı Madde- Belediye ve heyât-ı ihtiyariye meclisleri üç sene müddetle ifa-yı vazife eyler. Bu müddetten evvel feshi ancak valinin dekrotosu ile icra edilir.
Üç senenin hitamına yakın intihâbâtın tekrar icrası ancak müntahâblar yekûnunun sülüsü nispetinde bir miktar tarafından talep vuku’ bulmazsa mezkûr meclisler vazifelerinde devam edebilirler.
Eğer mevcud âzâlardan bazıları iş aramak için diyar-ı ahere hicret ettikleri veya icab ettiği vechile meclislerin meşâgiline iştirak edemedikleri takdirde yerlerine valinin dekrotosu ile intihâb listesinde muharrer olanlar sırasıyla ikâme edilirler.
Onyedinci Madde – İntihâb komisyonu, âzâların İntihâbından başka bir müzâkere ve mübahesede bulunmayacaklardır.
Onsekizinci Madde- İntihâb komisyonu, intihâbâta mübaşeretten evvel rey sandığını mühürler ve İntihâba başlanınca her müntehabın ismi listede muharrer olup olmadığı ve hüviyet varakası bulunup bulunmadığını tedkik eyler.
Ondokuzuncu Madde- Rey varakaları ebad-ı mütesaviyede ve haricen bir emâreyi muhtevi olmayan beyaz kağıtlara yazılacak ve katlanıp hükümet komiseri teslim edilecek, mümaileyh de sandığa atacaktır.
Yirminci Madde- Müntahâbların yüzde yirmisi nispetinde olmak şartıyla heyetler tarafından İntihâb edilmek istenilen âzâ namzetlerinin esamisini mübeyyin liste intihâbâta başlanmazdan lâ-akali on gün evvel emniyet-i umumiye idaresinde verilecektir.
Namzed varakasına yazılacak olan âzâların mikdarı, 2. maddede muharrer mahaller için on iki, 3. maddede muharrer mahaller için sekiz, 4. maddede muharrer olanlar için altı olacaktır.
İntihâb heyetleri, rey varakalarını müntahâbların adedi nispetinde ihzâr edeceklerdir.
Yirmi birinci Madde- İntihâb heyetlerince tanzim edilecek namzed listeleri müteaddid olmayıpta yalnız bir tane olduğu takdirde intihâbât icrasına lüzum olmayacak ve işbu namzedlerin doğrudan doğruya intihâb edildikleri ilân olunacaktır.
Yirmi ikinci Madde- İntihâb zabıtnameleri Hükümet Komiserliği tarafından nüshateyn olarak tanzim edilecektir. Bu suretle tanzim olunan zabıtnameler kanunen medsûk add olunacak ve bir nüshası hükümet-i mahaliyeye takdim edilecektir.
 
Yirmi üçüncü Madde- Netice-yi intihâbât en çok rey kâzânmış olan listede muharrer namzedler adedinin üç rub’u ile akalliyet listesinde muharrer namzedlerin ilk bir rub’undan ibaret olacaktır.
Yirmi dördüncü Madde- Müntahâb olmayanlar intihâbât salonuna giremezler. Müntahâbların esamisini havi listenin bir nüshası ledelhâce tedkik edilmek üzere intihâb salonuna ta’lik olunacaktır.
Yirmi beşinci Madde- Müddet-i intihâb vakt-i gruba kadardır.
Yirmi altıncı Madde- İntihâbın hitamını müte’akib intihâb komisyonu âzâların hazır olduğu halde rey kutusu komiser tarafında açılır.
Yirmi yedinci Madde- Kendisini ihsas ettiren müntahâbların rey varakaları ile meşkûk ve gayr-i muharrer olanlar kain-i lem yezel add olunur ve bu varakalar mazruf olarak tanzim edilecek zabıt varakası ile beraber Hükümet-i mahalliyeye takdim edilir.
 
-ÜÇÜNCÜ BAB-
Ahkâm-ı cezaiye hakkında
 
  Yirmi sekizinci Madde- Tamamen veya kısmen sahte bir müntahâb listesi tanzim veya asıl listeyi tağyir veya merbutatıyla beraber imha veyahut müntahâb defterlerini gizleyenler veya tahrif edenler üç seneye kadar hapis ve 3000 frank ceza-yı nakdi ile tecziye edilirler.
  Yirmi dokuzuncu Madde- Gerek iğfâl suretiyle ve gerek hile ve desiseye müracaatla müntehab listesine kendilerini veya başkalarını kaydettirenler ve listeden bir veya bir kaç müntahâb ismi çıkartanlar bir seneye kadar hapis ve 2000 frank ceza-yı nakdi ile tecziye olunurlar. Eğer kanun-u cezada bu gibi ef’al hakkında daha şedid ceza mevcud ise mütecasirler o suretle tecziye olunurlar.
  Otuzuncu Madde- Müntahab listesini tanzim ile muvazzaf olanlar mezkûr listede suhuten ilave suretiyle tahrifât icra ederlerse elli franktan üçyüz franka kadar ceza-yı nakdi ile tecziye olunurlar.
  İşbu tahrifatı kasden icra edenler üç aya kadar hapis ve bin franka kadar ceza-yı nakdi ile tecziye olunurlar. Bundan maada kendileri üç seneden altı seneye kadar intihâb etmek ve edilmek haklarında mahrum edilirler.
  Otuzbirinci Madde- İşbu dekrotonun ahkâmı hilafına olarak müntehab listesinin taalik ve ilânına veya bunların merbutatıyla kopyasının alınmasına mani’olanlar üç aya kadar hapis ve elli frankdan bin franka kadar ceza-yı nakdi ile tecziye olunacakları gibi üç seneden altı seneye kadar da intihab etmek ve edilmek haklarından mahrum edilirler.
  İşbu dekroto ile kendilerine tevdi’ edilen vazifeyi icradan istinkâf eden veya unutulan belediye reisleri ile katipleri veya aynı vazifeyi ifaya kendileri tarafında tayin edilen memurlar dahi aynı ceza ile tecziye olunurlar.
  Otuzikinci Madde- Gerek kendilerinin ve gerek aherin menfaatine olarak müntahablara rey verdirmek veya istinkâf ettirmek üzere para verenler ve teklif edenler, resmi ve gayr-i resmi memuriyet vaad edenler, kıymetdâr hedâyâ verenler veya başka türlü menâfi vaad edenler -velev ki bu teklifât ve mevâid müntahabın harcırahına, iskân ve iaşesine mahsus olarak verildiği ileri sürülsün- bir seneye kadar hapis ve elli franktan bin franka kadar ceza-yı nakdi ile tecziye olunurlar.
  Reyini vermek veya istinkâf etmek üzre kendisine menfaati mucib teklif edilen mevaidi kabul veya nakid ve hedâyâ ahz eden müntahâblar dahi bir seneye kadar hapis ve elli frankdan bin franka kadar ceza-yı nakdi ile tecziye olunurlar.
  Otuzüçüncü Madde- Kendisi veya aheri menfaatine rey vermek veya istinkâf ettirmek üzre müntahâbı veya ailesini zarar ibka’ı veya menfaatten mahrumiyeti suretiyle tahdid edenler veyahut işa’at-ı kazibe ile maksadlarını tervice çalışanlar bir seneye kadar hapis ve elli franktan bin franka kadar ceza-yı nakdi ile tecziye olunurlar.
  Müntehablar üzerinde icra edilen işbu tazyikât bazı sınıf ahali veya cema’atler namını ileri sürmek sorunuyla yapıldığı takdirde en yüksek ceza ile tecziye edilirler.
  Otuzdördüncü Madde- İntihabatın icra edildiği mahalle şiddet ve tehdid ve bağırıp çağırmak ile veya sokak başlarında bir cem-i gâfir halinde toplanmak ve kezâlik mevki’i-i intihaba aynı kalabalık ile gelmek ve orada intihab komisyonu âzâlarına karşı bağırmak ve tahkir etmek ve rey kutusunu ve rey varakalarını altüst etmek veya zabt eylemek suretiyle müntehabların reylerini istimal haklarını ifaya mani olanlar altı aydan üç seneye kadar hapis ve 500 franktan 5000 franka kadar ceza-yı nakdi ile tecziye edilirler.
  Rey varakalarını tamamen veya kısmen sahta olarak ihzâr ve işbu dekroto mucibince intihâbâta lüzumu olan evrakı kezalik tahrif veya zabt veya imha veya tebdil edenler aynı ceza ile tecziye olunurlar.
  Bu suretle tahrif, zabt veya tebdil edilen evrakı alıp istimâl edenler ve hatta istimâlini henüz mevki’-i fiile vaz’edemeyenler dahi aynı cezâ-ya düçâr olurlar.
  Bu gibi efâlin mütecasirleri cürm-ü meşhûd halinde yakalandıkları takdirde muhâkemeleri derhal icra edilmek üzere mahkemeye tevdi’ olunurlar.
  Otuzbeşinci Madde- Hakkı olmadığı yani müntehablar meyanında bulunmadığı halde İntihâb salonuna girenler 200 franka kadar ceza-yı nakdi ile tecziye olunurlar.
  İntihâb salonuna müselleh olarak girenler –velevki müntahab veya komisyon âzâları olsun – baladaki cezânın iki misli ile cezalandırılır.
  İntihâb esna-yı icrasında tasdik veya reddi mütezammın aşikâr vechili işaretler yapanlar Reis tarafından sükûna davet edilip de sem’-i itibara almayarak aynı harekât-ı icraya ısrar ederlerse 200 franka kadar ceza-yı nakdi ile cezalandırılır.
 
-DÖRDÜNCÜ BAB-
Belediye ve Heyât-ı İhtiyariye Meclisleri Hakkında
 
  Otuzaltıncı Madde- Belediye ve heyât-ı ihtiyariyeleri lâ-akall ayda bir defa veya makam-ı siyasetin göstereceği lüzum veyahut âzâ-yı mevcudenin sulüsü tarafından vaki’ olacak talep üzerinde icâbâ ettikçe ictima’ eyler.
  Meclislerin in’ikâdı makam-ı riyasetten lâ-akall üç gün evvel vuku’ bulacak tahriri ilân üzerine vuku’ bulur.
  Otuzyedinci Madde- Meclisler âzâ-yı mevcudenin nısfında bir fazlası mevcud olmadıkça müzâkere edemezler.
  İkinci davet üzerine meclis âzâlarının ekserisi bulunmazsa üçüncü ictima’da âzâ mikdarı ne kadar olursa olsun mukarrerât-ı vakıa’ muteber addolunur.
  Meclislerin ictima’ına dair olan ilânlara o günkü celsede mevki’-i müzâkereye vaz’ edilecek mevadd tahrir edilecek ve işbu mevaddan gayri bir madde hakkında müzâkere icra edilmeyecektir.
  Otuzsekizinci Madde- Meclisler her senenin kanun-u sanisinde hesabâtı tedkik ve bu dereceyi ilân için ictima’ eyler.
  Otuzdokuzuncu Madde- Meclisler atideki mevadd hakkında müzâkere eyler:
  1- Bütçelerin tanzimi
  2- Müstahdemin maaş’at, tazminat ve ücretleriyle Reis’in vazife-i temsiliyesi dolayısıyla vaki olacak masarif-i fevkaladesine karşılık olarak tahsisat itası hakkında
  3- Memurinin tayin veya muvakkaten açığa çıkarmak veya azilleri hakkında
  4- Mehâkim nezdinde müdafaa edilecek mesâil hakkında
  5- Emval-i belediyenin usul idaresi, hıfzıssıhha ve tanzifât hakkında
  6- Emval ve müessesâtın cihet-i tahsisi hakkında
  7- Kabristan mahallerinin tesisi ve nakli hakkında
  8- Menafi-i umumiyeye aid inşaata belediyenin iştiraki ve keyfiyet-i iştirak için muktezi mebaliğin tahsisi hakkkında
  9- Yeni ve fazla tahsisât ile bütçede bir maddeden diğer bir maddeye nakil meseleleri hakkında
  10- Hükümetin kabul ve tasdikinden sonra belediye namına tarh veya ta’dil edilecek olan vergi ve rüsûm ve işbu rüsûmun tatbiki için lüzumu olan talimâtnamenin tanzimi hakkında
  11- Belediyelere aid mekâtibinin idareleri hakkında
  12- Umur-ı hayriyeye aid müessesâtın idaresi hakkında
  Kırkıncı Madde- Hükümeti temsil eden murahhaslar veya maiyyetlerinde bulunan memurları meclislerin müzâkerâtında hazır bulunabilirler. Fakat bunlar sahib-i rey değildirler.
 
  Kırkbirinci Madde- Meclislerin müzâkerâtı alenidir. Ceryân eden müzâkerât hakkında zabıtnâme tutulacak ve işbu zabıtnamelere ittihaz edilen mukarreratın netayici derc edilecektir. Âzâlar işbu zabıtnamelere ifadelerini aynen derc ettrimek hakkını haizdirler.
  İttihaz edilen mukarrerât mamûl bih olmak için Reis ve katibini imzalarını ve hükümet-i mahaliyenin tasdikini hazi olması şarttır.
  Mukarrerât-ı vakı’a hükümet-i mahalliyeye takdiminden yirmi gün zarfında bir itirâza düçâr olmadığı takdirde bilâkaydüşart tasdik edilmiş addolunur.
  Mahalli hükümetin itirazı vaki’ olursa on beş gün zarfında vilâyet makamına mürâcaat edilir.
  Kırkikinci Madde- Meclisler hakkında su-i istimal, adem-i intizam, ahali tarafında adem-i emniyet vuku’ bulduğu takdirde makam-ı vilâyetin dekrotosuyla fesih edilebilir.
Kırküçüncü Madde- Meclisler bu suretle feshedildiği takdirde belediyenin idaresi fevkalade olarak tayin edilen bir komisere havale olunur ve işbu komiser kanunun reis ve meclise bahş eylediği salahiyatı istimâl eyler.
 
-BEŞİNCİ BAB-
Reisler Hakkında
 
  Kırkdördüncü Madde- Reisler, belediye idarelerinin amiridir ve hükümetin resmi bir memuru sıfatına haizdir.
  Kırkbeşinci Madde- Belediye ve heyât-ı ihtiyariye meclislerinin rüâsâsı makam-ı vilâyetçe âzâ-yı müntahabesi meyanında tayin olunur.
  Kırkaltıncı Madde- Reisler mükerrer 73 numaralı ve 14 teşrin-i sani sene 1924 tarihli dekroto ahkâmına imtisâlen hükümet memuru sıfatını haiz olmaları dolayısıyla vezifelerine müteallik esbabdan dolayı makam-ı vilâyetin mezuniyeti olmaksızın mehâkim-i cezâiyece tahtı muhâkemeye alınamaz.
  Kırkyedinci Madde- Reisler ise mübaşeretten evvel hükümet- murahhasının huzurunda tahlif olunurlar.
  Kırksekizinci Madde- Reisler umur-u belediyenin müntâzâman ceryanına nezaret eder ve meclisin ittihaz ettiği kararların tatbik ve icrasına ihtimam eyler.
  Kırkdokuzuncu Madde- Reislerin vezâifi:
1-     Hükümete belediyeye ait rüsûmun, ceza-yı nakdinin, belediye mektebleri ücretlerinin velhasıl meclisin vaz’ ettiği diğer rüsûm ve tekâlifin tahsili,
2-     Ashab-ı hayrın teberru’atını cibayet ve şerâiti mucibince mevzûa’ lehine sarf,
3-     Hükümetin evamirini, meclisin tasdike iktizan eden mukarrerâtine ilân,
4-     Dairesi dahilinde ceryan eden ahvâl-i umumiye hakkında hükümete arz-ı malumât,
5-     Meclisi ictima’a davet ve mevzu-u bahs olunacak mesaili teklif,
6-     Meclisin bilcümle mukarrerâtını icra ve evrak-ı muhabereyi imza,
7-     Meclisin kararına iktizân eden konturatoları tanzim,
8-     Belediye talimâtnamesinin tamami-i esasına nezâret,
9-     İtası meclisin vezâifi asliyesinde madud olmayan fıkra ilmühaberlerini, efrad-ı aile vesikalarını, hüsnü-hal şehâdetnamelerini ve buna mümasil diğer vesâiki ita,
10- Devâir-i belediyeyi mehâkim huzurunda müddei ve müddei aliyye sıfatıyla temsil ve belediye hukukunun muhafâzâsı için icad eden evrakı istihsâr,
11- Devâir ve müessesât-ı belediyeye nezâret,
12- Meclisin kararıyla memurun ve müstahdemini işten el çektirmek,
13- Müzayede ve muzayaka muâmelâtında hâzır bulunmak,
14- Asayiş-i umumiyeye taalluk eden hususât hakkında dikkât ve ihtimâm etmek,
15- Kanunun kendisine bahş eylediği bilcümle hususâtı ifa eylemekden ibârettir.
 
 
-ALTINCI BAB-
Muamelat-ı Hesabiye Hakkında
 
Ellinci Madde- Belediye idareleri kendilerine aid emvâl-i menkûle ve gayr-i menkûleye mahsus demirbaş defterlerini, tasarruf senedlerini ve evrak-ı saireyi tanzim ve hüsn-ü muhafâzâ eder. İşbu defâtir reisler değiştikçe devir ve teslim edilir ve emvâl ve eşyada tebdilât vukubuldukça defâtir-i aidesine kayd-u işâret olunur.
Ellibirinci Madde- Katipleri bulunan meclislerde muamelât-ı hesabiye, varidât ve masârif fasıllara taksim edilmiş olduğu halde sene-i şemsiye itibariyle tutulur. Muhammen bütçe teşrin-i evvelde ve sene-i sabıkanın hesab-ı kati’yesi ise kanun-u sani-i ileyhümaya şubatta tanzim ve meclise tasdik edildikten sonra ahalinin nâzâr-ı ıtla’ına arz olunur.
Katipleri bulunmayan meclisler 8 Kanun-u evvel 1928 tarihi, 229 numaralı dekrotonun ahkâmına tevfiken hareket edeceklerdir.
Elliikinci Madde- Belediye ve heyât-ı ihtiyariye meclisleri hükümetin müsaadesine badel istihsâl-i atideki mevadd hakkında tedabiri ittihaz edebilirler:
1- Mevadd-ı gıdaiye fürûht eden bakkaliye mağâzâlarına nezâret,
2- İskâna mahsus haneler ile müştemilâtından hanların intizamına dikkat,
3- Mecmua mahsus mahallerde mürur ve ubûru temin,
4- Bazı mahallerde günün muayyen saatlerinde araba, ve hayvanatın mürûrunu men,
5- Mevadd-ı işti’aliyeyi muhtevi depolar ile harikin men’i zuhuru zımmında icab eden tedâbir-i ihtiyatiyeyi intihaz,
6- Hayvanattan hangilerinin hangi meralarda otlattırılacağını tayin,
7- Hayvânât-ı muzırranın hangi mevsimlerde ve ne gibi vesâit ile imha edileceğini tayin,
8- Sokakların tanzim ve tanzifi,
9- Sokakların yaya ve kaldırım kısımlarının tefrik ve tahdidi ile hüsnü tanzifi,
Elliüçüncü Madde- Meclislerin ittihaz edecekleri karar üzerine bina inşaasına mahsus arsalardan inşaa edilecek olan binanın kıymeti ile mütenâsip bir resim alınır.
 
-YEDİNCİ BAB-
Katipler Hakkında
 
  Ellidördüncü Madde- Katipler reisinin tarifi dairesinde meclisin ittihaz ettiği mukarreratı hüsn-ü suretle icradan ve kitabet-i muhasebeye ait bilcümle muamelatın muntâzâman ceryanından mesuldür. Aynı zamanda kitabet ve muhasebeye ait evrakın hüsn-ü muhafâzâsından memurdurlar.
  Ellibeşinci Madde- Ellinci maddede bahsolunan demirbaş ve defterleri Reisler ile katipler tarafından imza edilmek şarttır. Bunların hüsn-ü suretle tanziminden, tasarruf senedatı ile diğer evrakın hüsn-ü muhafâzâlarından reisler ile katipler mesuldur.
  Aslında çıkarılan her nev’i suretlerin reis tarafında imza edilmesi şarttır. Katip dairenin mühr-ü resmisini muhafâzâdan ve istimalinden mesuldur.
  Ellialtıncı Madde- Katip defâtir ve evrakı günü gününe tutmağa mecburdur.
  Elliyedinci Madde- Kalemiye ve suret-i harçları katip tarafından tahsil olunur ve her ay belediye sandığına teslim edilir. Tahsilât mukabilinde her sahifesi Reis tarafından imza edilmiş koçanlar bir makbuz verilir. Her makbuz müselsel bir numara tahtın olacaktır.
 
-SEKİZİNCİ BAB-
Sandık Eminleri Hakkında
 
  Ellisekizinci Madde- Sandık eminleri muteber bir kefil irâesine mecburdur. Vezâifi bervechi atidir.
  1- Belediyelerin varidâtını cibâyet,
  2- Hergün varidât ile masarifi mübayin bir cedvel tanzimi ve işbu cedvelde sandık-ı mevcudinin ber vechi müfredât irâesi,
  3- Reis tarafında muharrer ve katibin imza ve tarihi ile ita emri olmadıkça sarfiyâtta bulunamaz.
  Ellidokuzuncu Madde- Reisin bütçede karşılığı olmayan veya meclisin kararına iktizâr etmeyen tediyat hakkında ita’emri veremez.
 
  Altmışıncı Madde- Sandık eminleri Reis ve katibin imzaları muhtevi ita’ eminlerini tediyeye mecburdur.
  Altmışbirinci Madde- Sandık eminleri sandık muamelatına ait defâtir ve cedâvili ve tahsilât pusulaları ile buna mümâsil evrâkı günü gününe imlâ etmeğe ve muhafâzâya mecburdur.
  Altmışikinci Madde- Reisler her ay veya lüzum gördüğü anda kasa mevcudunu ve tahsilât ile tadiyâtı teftiş eyler.
  Altmışüçüncü Madde- Her ne sebeple olursa olsun vazifesine hitam verilen sandık eminlerinin hesâbatı baladaki madde mucibince teftiş edilerek Reis ve katip ile halef ve selef sandık eminleri tarafından bir zabıtname ile tanzim edilir.
  Altmışdördüncü Madde- Hükümet-i mahalliyenin elyazısı belediye daireleri üzerindeki teftişe müteallik salâhiyeti kemâfissabik bakılır. İşbu nizamnameye mugayir bilcümle ahkâm münfesihtir.
 
           Roma, 29 Mart sene 1930
 
                                                                             Vali Lago