MARYO LAGO
Adalar Hükümeti Valisi
 
  1355 numaralı 28 Ağustos sene 1924 tarihli ve 1441 numaralı 6 Ağustos sene 1926 tarihli irâdât-ı kraliyeye ve bize bahş edilen salâhiyete istinâden emrediyoruz.
  Birinci Madde- Bugüne kadar cemaat halinde tanıtılmış olan Bahr-i Sefid-i İtalya adalarındaki İtalyan vatandaşı Ortodoks, İslâm ve Musevi cami’aları elyevm şahsiyet-i kanuniyeyi iktisâb etmişlerdir.
  İkinci Madde- Cemaatlerin vazifeleri yalnız umur-ı diniyeye münhasırdır. Maamafih kavanin-i cariye dairesinde dindaşlarının sair ahvâl ve hususâtına hadim-i vezâif ile de meşgul olabilmelerine müsâade verilebilir.
  Lâkin bu gibi işlerin tedvir ve idaresi ile iştigâl edecek olanlar dini vezâif ile meşgûl bulunanlardan gayri olacaktır.
  Üçüncü Madde- Cemaatler muhtariyet-i idareyi haizdir.
  Dördüncü Madde- İntihâbât, belediye idareleri hakkında 25 numaralı ve 29 Mart sene 1940 tarihli Nizamnamenin ikinci bâbına muharrer ahkâma mümkün olduğu kadar tevfiken icra edilecektir.
  Cemaatler heyet idareleri ile işbu dekrotonun ikinci maddesinin 2, 3 üncü fıkralarında muharrer vezâif ile meşgûl olacak olanlar belediye nizamnamesinin 2, 3, 4, 5, 6, 45 inci maddeleri ile belediye meclislerinin idare ve faaliyeti hakkındaki ahkâmına tevfik-i hareket eylecektir.
  Beşinci Madde- Ortodoks mektebi umur-ı diniyyesinin icrasına müteallik hususat kilisâir ile manastırlara ait emvâl ve emlâkın idareleri ve muhtelit dini heyâtlarının vezâifi, hükümet ile işbu İtalya adalarındaki Ortodoks kilisesi arasındaki muahharen ittihaz edilecek ahkâma tevfiken tedvir olunacaktır.
 
Cezairi isna eşer Valisi biz
Mario Lago
 
1354 numaralı ve 28 Ağustos 1924 tarihli iradeî kıralî ile bize bahş olunan salâhiyete ve camiiyeti İslâmiye noktaî nâzârında Rodos ve İstanköy cezirelerinde vâki evkafı mazbuta ile evkafı mülhakadan madut bulunan mektepler evkafının her iki adada birer meclis tarafından idare edilmesi muvafıkı hâl ve maslahat görülmüş olmasına ve marülbeyan iki nevi emlâkî vakfiyenin ahvâli harasının islahile vâridatının tezyide zımmında elyevm mevcut evkaf idarelerinin tensiki tahtı vücûpta bulunduğuna ve menafii islâmiyenin halelden vikayesi maksadile emlâki vakfiyenin suret ve tarzı idaresini nezaret ve mürakaba altında bulundurmak hükümetin hakkı ve vazifesi bulunmasına binaen âtideki kararnameyi neşrederiz:
 
Birinci fasıl
Emlâki vakifiyenin idare ve mürakabası
 
Mad.1- Mazbuta neviden olan evkaf ile mekteplere ait emlâki vakfiyenin idaresi için âzâsı İtalyan tebaasından sırf islâm ve Rodos ile İstanköy’de mukim ve sahibi ikametgâh edilmiştir.
Mad. 2- İşbu meclisler, ayrıca mülhaket nevinden olan evkafı hussusiyeti sâl muhasebelerini rüyet eylemek, muntâzâm surette idare olunup olunmadıklarının tetkik etmek, vâridatın vâkıfın vaz eylediği şerait dairesinde mütvelliler tarafından istimal edilip edilmediklerin tetki ve tahkik eylemek mecburiyetinde olduğu gibi her sene kânunusâni mahı zarfında müşahedatını mübeyyin birer raporu Hükümete takdim edecektir.
Mad. 3- evkafı mazbuta ile mektepler emlâkinin idaresi Hükümetin nezaret ve mürakabasına tâbidir. Hükûmet., tayin eylediği bir memur marifetile eylediği anda idarei mezkûrenin evrakını, defâtirini, meclisin zabutnamelerini velhasıl evkafa müteallik bilcümle mesaili tetkik eylemek hakkına sahiptir.
 
İdare muamelatının hüsnü suretle ceryanını temin zımnında meclise bazı telkinat ve vesayada bulunabilmek üzre hükümetin murahhası lüzum göreceği her nevi tahkikatı icra eder. Meclisin ittihaz eylediği mukerratın vâcibülicra olabilmeleri için murahhaslığın tasdikine iktiran etmesi lâzımdır.
 
İkinci Fasıl
Evkaf  Meclisi İdaresi
 
Mad. 4- Birinci maddede bahsolunan evkaf  Meclisi İdaresi bir reis, üç âzâ ve bir idare memurlarından itibaren ve beş kişiden mürekkepdir. Bunlar valinin kararnamesile iki sen için tayin olunur. Ve her iki senenin hitamında tâyinleri câizdir.
Mad. 5- Bilâ üzrü şer’i fasılsanız üç celsede isbatı vücut etmeyen âzâlar meclis reisinin esbabı mucibeli müzekkeresi ve murahhaslığın tasvibi üzerine valinin bir kararnamesi ile azil olunurlar. Eğer reis dahi bilâ üzrü şer’i birbirini müteakip aç celsede hazır bulunmazsa murahhaslığın esbabı mucibeli teklifi üzerine makamı vilâyetçe azil edilir.
Mad. 6- İki sene müddet zarfında lisebebin minelesbab reis ve âzâlıklardan münhalât vuku bulduğu takdirde yeniden tayin olunacak kezalik makamı vilâyetin kararnamesile tayin olunurlar.
Mad. 7- Evkaf meclisinin vazifesi bervechi âtidir.
Evvelâ-Tahdı idaresinde bulunan emlâki vakfiyeyi hüsnü suretle idare eder.
Sâniyen-İdare memuru tarafından ayrı olmak üzre evkafı mazbuta ve mektaplar evkafı için tanzim edilmiş olan senei sâbıka bütçenin hesabı kat’isi ile senei âtiyeye aid vâridat ve masarifâtı muhammineyi mübeyyin bütçeyi tetkik ve berâyı tasvip makamı vilâyete takdim eder.
Senei hesabiye, kânunusâni iptidasından bed eder. Ve 31 kânunu evelde nihayet bulur. Bütçeler hükümetçe tasdik edilmedikçe hiç bir masraf yapılamaz. Har ne sebeple olursa olsun bütçelerin tasdiki teahhura uğrarsa masârıfatı müstacelenin ifa edilebilmesi zımmında iktiza eden miktar akçe hakkındaki meclis ayrıca karar ittihaz ve hükümetin tasvibine arz eder.
Sâlisen-Sene içinde bütçede tâdilat icrası içap eylediği takdirde evvelemirde tâdilatı mezkûreyi hükümetin nâzârı tasvibine arz eylerler
Râbian- İcar ve isticar ve hasusatı saire için tanzim edilen bilcümle konratolar teati olunmadan evvel murahhasın tasvibine iktiran ettirilmek lâzımdır.
Hâmisen-Meclis emlâkı vakfiye vâridatları tezyid maksadile emlâki mezkûrece bazı tâdilat yapmayı münasip gördüğü takdirde teklifatını evvelce hükümete arzedecektir. 
Sâdisen-Muhakkim huzurunda Evkaf idaresinin müddei ve müddeialeyh sıfatile temsil eylemek üzere idare memurunun selahiyet ita eyler.
Sâbian-Hükümetin muvafakatı-ı sârihasını aldıktan sonra istikrazatta bulunabilir.
Sâminen-İfa edilen masârifatın senedatını her ay tetkik ve tasdik eyler
Tâsian-Cevamii şerife ile ibadete malısus sair mahallerin eimmesini ve sair bilumum müstahdiminini intihap ve tayin ve azil ve bütçenin müssadesi nisbetinde maaşlarının tekdir eyler. Ancak tayin keyfiyetinin olbapta mevcut ahkâm ve mer’i usule tevfikan icrası muktazidir.
Âşiren-İdaresi cemaatı islâmiye meclisine muhavvel olan mekteplerin idamesi için lâzım olan meblağı, meclisi mezkûr tarafından ihzar olunarak her sene bütçelerin tanziminden evvel yani teşrinisani iptidasında evkaf meclisine verilecek müfredatlı cedveli berâyi tadil cemaat meclisine iade eyler. Şayet meclis mezkûr tadilatı icra etmekten istinkâf eyler ev yahut cedveli vaktinde göndermezse Evkaf meclisi fazla intizare hacet görmeksizin mevcuda göre bütçeye bir meblağ vazeder.
Hâdiâşer-Mevcut sermayenin sureti istimali hakkında karar ittihaz eyler.
Mad. 8- Evkaf meclisi alelâde ayda iki defa yani ilk ve üçüncü cumaertesi günleri içtima eyler. Meclis, yevmü içtimaından lâakal bir gün evvel ihzar olunacak ruznamede muharrer mevad hakkında müzâkerede bulunabilir.
Murahhaslığın da tahdı tasdikinde olmak şartile ahvâli müstacelede Reis meclisi fevkalâde olarak ictiman devet edebilir. Meclis nizamen inikad etmiş ad olunabilmek için reis ile âzânın mevcut olması şarttır. Kararlar ekseriyetle ittihaz edilir. Binaenaleyh muvafık reyler her halde üçden dûn olmamalıdır. Eğer yine tesavii ârâ vukubulursa reisin bulunduğu taraf tercih olunur.
 
Üçüncü fasıl
Reisin vazifesi
 
Mad. 9- Reis, evvela meclisi riyâset eder. Ve sekizinci maddede tasrih edildiği vechile ahvâli müstacelede meclisi fevkalâde olarak ictimaa davet eyler.
Sâniyen-Murahhas ile badelmüzakere işbu kararnamede tasrih olunmayan ahvâlde evâmiri müstaceleyi ita eyler.
Sâlisen-Muhaberatı imza eyler.
Râbian-Yedinci maddenin altıncı fıkrasındaki ahvâlden mada Evkaf idaresini temsil eyler.
Hâmisen-Muhasebe defatiri sahifelerinin her birisi ayrı ayrı imza eyler. Masârif senedâtını tasdik eder. Senedâtı mezkûrenin 19’uncu madde ahkâmına tevfikan murahhaslığa dahi tasdik olunması şarttır.
Mad. 10- Reisin gaybubetinde en müsin âzâ vekalet eyler.
 
Dördüncü fasıl
İdare memurunun vazifesi
 
Mad. 11- İdare memurunun vazifesi berveçhi âtidir.
Evvelâ- Meclisin kararlarının tatbik eyler.
Sâniyen- İcar ve isticar kontratoları ahkâmının icrasına dikkat ve itina eyler.
Sâlisan- Meclis tarafından tezekkür edilmesi lâzımgelen mesaili mütalâa ve istihzar eyler.
Râbıan- Her senenin teşrinisanisinde senei atiye için vâridat ve masarifatı mübeyyiu bütçeleri tanzim ve senei sâbıkanın hesabı kat’isini kânunusâni nihayetinde bâ rapor meclise ita eyler.
Hâmisen- Yedinci maddenin altıncı fıkrasında tasrih edildiği veçhile Evkaf idaresini mehâkim huzurunda temsil eyler.
Sâdisen-Evkaf  memurlarının vezâifini hüsnü ifa edip etmediğini nezaret eyler. Vâridatının cibayetini itinayı mahsus ile takip ve teftiş eyler.
Râbian-Hâsılatı arziyeyi furuht, her nevi malzemeyi mübayaa, inşaat ve tamirat işlerini takip eder ve emlâki vakfiyeyi icare verir. Umumiyeti itibarile muamelâtı mezkûreyi kendi riyaseti altında müzâyede ve münakaşa usulüne tevfikan icra etmek mecburiyetindendir. Ahvâli istisnaiyede Evkaf meclisinin kararı üzerine müzâyede ve münakaşaya hacet kalmaksızın pâzârlık suretile furuht ve mubaiyatta bulunabilir. Müzâyede ve münakaşa için ilk vez edilecek pey meclis tarafından takdir ve tayin edilecektir. Bilmüzâyede ve pâzârlık suretile icare verilen emlâk için yapılan kontratolar tahrirî olmak şarttır. Şifahî yapılacak kontratonların hiçbir hükmü yoktur. Bütün kontratolara âtideki fıkra ilâve edilmelidir.
“İş bu kontratonun hükmü ve kat’iyeti ancak hükümetçe badettasdik mer’i olacaktır.”
İdare memuru, muhasebe defatirini tutar ve bir defteri mahsusa meclis mukarrerâtını kayıt ile mevcut âzâlara imza ettirir. Reisin tarifi vehicle muhabereyi kaleme alır. Muntâzâm surette bütün evrak ve defâtiri muhafâzâ eder. Evrak meyanında senedâtı tasarrufiyeyi ve buna mümasil evrakı bir itinayı mahsus ile hıfz eyler. Elhâsıl gerek meclisin gerek reisin göstereceği umuru sâireyi de icra eyler.