Sadece Mezar taşının kime ait olduğu ve ölüm tarihi’nin transkripsiyonu yapılmıştır.Çoklu mezar taşlarında sıralama sağdan sola doğrudur.
Kandalzade Yusuf Ağanın oğlu Hacı Mustafa Hoca, 16 Cemaziyelahîr 1251  (8 Ekim 1835)
- Arnavutzâde el-Hac Mustafa Çelebi, 1215 (1800)
- Yeniçeri Efendisi iken göçen, Hacı Mehmed Efendi’nin oğlu Üsküdar kadısı Hekimbaşı Abdülaziz Efendi, 14 Zilhicce 1191 (13 Ocak 1778).
- Tâzcûvan Esseyid Muhammed Ağa

- Arnabudzade Elhac Mustafa Çelebi, 1215 (1800)

-   Hüseyin Paşa’nın oğlu Muhdar İbrahim Ağa, 1182 (1758-59).

-   Mustafa Ağa, 1 Cemaziyelevvel 1211 (2 Kasım 1796).

-   Keçecizade Hacı Muhammed Ağa, 1223 (1808-09).

-   Tersâne-i Âmire Kapudanlarından Hasan Bey, 28 Safer 1280 (29 kasım 1853)-   Mustafa Kaptanın Annesi Habibe Hanım, 1114 (1702-03).
-   Osmanzâde Muhammed, 19 Ramazan 1234 (12 Temmuz 1819).
-   Softazade Esseyid Hüseyin Ağa, 8 Muharrem 1244 (21 Temmuz 1828).
Hasan Oğlu Debbağ ustası Yusuf, 1198 (1782-83)
Kandalzade Hacı Şerif Ağa, 8 Ramazan 1328 (22 Eylül 1909)


-   İbrahim İbn-i Memiş, 1216 (1801-02).
-   Sâlih beyzade Muhammed Bey, 1230 (1814-15).
Kazaya uğrayan Osman, 25 Rebiyyülahir 1184 (4 Aralık 1760)


-   Mustafa Kadrizade Behçed Efendi, 9 Cemaziyelahir 1338 (10 Şubat 1919).
Kandalzade Hacı Ahmed Ağanın Kerimesi Hatice Hanım, 20 Kanunievvel 1334 (20 Aralık 1918)

Karali Kaptan, 1140 (1727-28)
Karali Kaptan hanımı Zeyneb Hanım, 2 Ağustos 1313 (14 Ağustos 1897)

-   Gulâm-ı Hurşid Ahmed, 1248 (1832-33).

-   Tersane-i Âmirede çarhcı mülazımı Hasan Efendi.

-   Tüfekçibaşı Muhammed Reis, 1209 (1794-95).

-   1165 (1752)


- İsa Molla
- Muhammed Ağa, 1254 (1838-39).
- İstanköy Karantina Müdürü Muhammed Arif Efendi, 4 Muharrem 1283 (4 Eylül 1856).


Seyyid Hacı Muhammed Ağa.
- Şerife Ümmühhan.
- ......... kadın, 1165 (1752)

-   Kundirzâde Muhammed Hoca, 1229 (1813-14).
-   Koca Ahmed, 1263 (1846-47).
-   Fuluszade Hacı Ahmed Ağa, Şaban 1135 (Mayıs-Haziran 1723).
-   Memioğlu Hacı Mehmed Kerimesi Âişe

- Hüseyin Oğlu Derviş Mehmed, 1296 (1878-79).

-   Girid eşrafından İstanköy’de ömrünü geçiren Hacı İbrahim Kaptanzade tüccardan Mazlum Fehmi Efendi,  10 Mayıs 1338 - 15 Ramazan 1339 (10 Mayıs 1921).

-         Hacı Yusufzade Mehmed Efendi, 1295 (1878).
-         Mazlum Ağa, 1145 (1732)
- Kandalzade Hacı Şerif Ağa Kerimesi Azize Fatma Hanım, 5 Şubat 1331 (18 Şubat 1916).

- Hacı Mahmud Ağanın oğlu Hacı Süleyman Efendi, 15 Şaban 1318 (19 Aralık 1899)- 29 Şevval 1324 (16 Aralık 1906).

- Hacı Süleyman oğlu Hasan.

- İstanköy Eşrafından Hacı Mahmudzade Hacı Hilmi Efendi, 24 Kanunisani 1339 (24 Ocak 1923). 8 Cemaziyelahir 1341 - 1228 (1813) senesi tevellüdü.

- Bodrumlu Mustafa Reis oğlu Hasan Efendi, 1290 (1873-74).

- Elemşah oğlu Mehmed Çelebi, 8 Zilkade 1276 (28 Mayıs 1860).

- Abdizâde Mehmed oğlu Molla Mustafa, 1222 (1807-08).

-   Zînet Dudu (Tûtî), 1115 (1703)
-   Gerinşeyli tabak Süleyman Kerimesi Gülsüm Kadın, 18 Muharrem 1260 (7 Şubat 1844).
-   Hacı Muhammed Ağa, 1208 (1793-94).
-   Mollâ Süleyman Kerimesi Zeyneb Hanım, 1214 (1799-1800).

- Emine niti Âîşe
- Mustafa Kaptan kerimesi Fâtma Vasfiye
- Katramlı Ali Reis, 22 Ramazan 1186 (17 Aralık 1772).
- Mahmud Ağa Kerimesi İsmihan Hanım, 1220 (1805-06).
- Mehmed’in kerimesi .........

-   Giridli Ahmed Ağanın Kerimesi Emine, 1298 (1879-80).
-   Muhammed Ağanın Zevcesi Hadce Hanım, 1263 (1846-47).
-   Fahrizâde Hacı Süleyman Ağa
-   Hasan Reis oğlu Mehmed, 1228 (1813-14).
 
-   Tireli Ümmü Gülsüm Kadın, 1152 (1739-40).
-   Hasan oğlu Hamid, 1260 (1844).
-   Memi Ağa,  1196 (1781-82).
Giridli Ahmet Ağa, 1298 (1881).

- Kandalzade Hacı Şerif Ağa Mahdumu Hacı Mustafa Bey,  18 Muharrem 1331 (28 Aralık 1912).

-  Hacı Abdu Nebi Ağa Kerimesi, Hacı Mustafa Bey Zevcesi Hacı Fatma Hanım, 1 Cemaziyelevvel 1324 (23 Haziran 1906)-22 Şubat 1331 Rumi (6 Mart 1916). Perşembe gecesi

- Giridli Ömer Ağa Mahdumu Halil Kaptan, 2 Cemaziyelevvel 1340 (1 Ocak 1922)-18 Kanunisani 1328
- İstanköy Kaymakamı Mehmed Râsih Efendinin hanımı, MolovalıHacı Ahmed 

- İstanköy Eşrafından Hakkı Beyzade Mahmud Bey, 3 Ramazan 1339 (11 Mayıs 1921)-11 Mayıs 1338, 59 sene.

- Hakkı Bey Kerimesi Ayşe Hanım, Muharrem 1302 (1884-85).

- Hakkı Bey Zade Ahmed, 1325 (1907-08).

-   İstanköy Kale-i Şahane Pilbaşısı Mahdumu Ahmed, 1202 (1787-88).

- Hazinedâr Musabeyzâde Şerif İbrahim Bey, 8 Ramazan 1302 (21 Haziran 1885).

- Mahmud Bey Kerimesi ve İstanköy Tahrir-i Emlâk Vuku’at Kâtibi Galib Efendi Zevcesi Azime Hanım.

-   İstanköy Eşrafından Mahmud Beyin Kerimesi, Ve Musâ Kâzım Bey’in Hanımı

-İstanköy hanedanından Kuyucubaşı Mahmud Bey hanımı ve Suhtezâde kızı Ayşe Hanım, 5 Şaban 1277 (16 Şubat 1861).

-   Hacı Nebi Ağa, 1318 (1899-1900).
-   Mustafa Ağa.
 
- Murabıtzade Hacı Abdulah Ağa Hanımı Hatice Hanım, 1212 (1797-98).
Elhac Muhammed Ağa hanımı Hafize

- Pir-i Akdar Ali Ağa, 1216 (1801).

- Mustafa Reisin oğlu İbrahim Bey, 28 Muharrem 1209 (24 Ağustos 1794).