Kapudan Süleyman Paşa Çeşmesi Kitabesi:


Sâhibü’l-hayr Kapudan Süleymân Paşa
Zâtîdîr bahr ata’ bu eltâf-ı ...îm
‘Ayn-ı ihsân ü kerem kulzüm bî ka‘r-ı himem
Bermekiyyü’ş-şiyem ol dâver-i dânâ vü kerîm
Kapudân olalı bahrına o zât-ı ekrem
Ki kıl①eyledi inşâd gehî mâ’-i na‘îm
Göricek ana dahi menba‘-ı ihsânından
Etdi bu çeşmeyi icr⒠ile cûdîn ta‘mîm
Kevser-i lutf ü gınâ bahşla sîrâb itsün
Ânı da ‘âlem-i Ukbâ’da Hudâvend-i ‘alîm İstanköy Rüştiyesi Kitabesi:


Bârekallâh bir Şehinşâh-ı ma’ârif-perverin
Sâye-i şevketlerinde cem‘ olup ehl-i yakîn
Yaptılar bir mekteb-i rüşdiye-yi dârü’l-fünûn
Gıpta-bahşây-ı ‘umûm oldu sezây-ı âferîn
Pür ziyâ olsun derûni şu‘le-i ta‘lîm ile
İktisâb-ı feyz ide bunda ‘umûmen dâhilîn
Girdi beş ‘ârif didiler Yûsûfen tarihine
İktibâsı ‘ilm içün gelsün süfûf-ı tâlibîn 1303
Ders-i ‘âmm fâtihü’l-hâc Yûsûf Ziyâ-yı Şirvânî 1303 (1885-86)
Liman Çeşmesi Kitabesi:


Vâlî-i Bahr-i Sefîd-i pür-kerem
Nesl-i Ahmed’den Şerîf ibn Şerîf
Yapdı limâna bu zibâ çeşmeyi
Âbı a‘lâ, tarhı vâlâ, pek zarîf
Akdı bir tarih-i ra‘nâ hâmeden
Gelsün içsün şengân-ı ma’-i latîf
 
1289 (1872-73)
 
Ve ce’alnâ mine’l-mâ’i külle şey’in hayy 1310 (1892-93)
(Enbiya Suresi 21/30. ayet: Biz her canlı şeyi sudan yarattık.)
Tabahna (Tabakhane) Camii Kitabesi:


(Tuğra) Sultan İkinci Abdülhamid
 
Bi-hamdillâh şereflendi zamân-i Şehinşâhîde
O dem tecdidine fermân buyurub bed’ olundukda
İki er çıktı nûrânî Rızâ tarihini yazdı
Nice yıl münhedim iken bu Câmi’-i debbahhâne
Müyesser oldu itmâmı çok olsun ömr-i şâhâne
Edâ kılub namazın kıl du’â Abdülhamîd Hân’a
 
Nemekahu es-Seyyîd el-Hâc Hasan Rızâ 1310 (1892-93)

- Kitabelerin transkripsiyonu Neval Konuk hanım tarafından yapmıştır.