Salnameler ve Türkçe Transkripsiyonları   1287   1288   1289   1290   1291   1292   1293   1301   1302   1303   1310   1311   1312   1316   1318   1319   1321  
Hicri Senesi
 
Miladi Senesi
 
Matbaası
 
Sayfa adedi
 
Lisanı
 
Def’a
 
Millet Kütüphanesi kayıt numarası
 
Süleymaniye Kütüphanesi  CD Numarası
 
İstanköy’e ait sayfalar
 
1287
 
1870
 
Kale-i Sultaniye Vilayet
 
103
 
Osmanlıca
 
1
 
242
 
16191
 
63-65
 
 
İstanköy Sancağı
 
Mutasarrıfı              Mîrü’l-ümerâdan Mustafa Tevfîk Paşa
Naibi                      Sâdık Efendi
Müftîsi                    Mehmed Şükrü Efendi
Muhasebecisi           Ahmed Muhtar Efendi
Tahrirat Müdîri         Mehmed Efendi
 
Meclis İdâresi         
A’zâ-ı Müstantik       Ahmed Efendi, Vasiliyaku Ağa, Oksaki Efendi
Kâtibi                     Hamdi Efendi
 
Meclis-i Temyîz-i Hukûk
Mümeyyizân             Hacı Şerif Ağa, Süleyman Efendi, Manulaki Ağa, Mehmed Efendi, Liyonidi Efendi, Anaştaş Ağa
Kâtibi                     Mehmed Efendi
 
Muhasebe Kalemi
Muhasebe               Rıfkı İbrahim Efendi
Sandık Emîni            Selebi Ağa
 
Mahkeme-i Ticaret
A’zâ-ı dâime            Mehmed Ağa, Todori Ağa
A’zâ-ı Muvâkkata     Ahmed Ağa, Hasan Efendi
Kâtibi                     Hafız Ahmed Efendi
 
Tahrîrat Kalemi
Takrîrat                  Rıfkı Şerif Efendi
Rûmi Kâtibi              Yorgaki Efendi
 
Dâire-i Belediye
Re’isi                      Hakkı Bey
Hüseyin Efendi
Tabib                     Anaştaş Ağa
                            Evangalos Ağa, Yorgaki Ağa
 
Me’murîn-i Rüsûmâtiyye
Me’muru                 İsmail Efendi
Memleha Me’muru     Sâdık Efendi
 
Me’murîn-i Sıhhiye
Karantina Me’muru    Hacı Ömer Efendi
İnad-ı mahiyye mevk’ide Karantina Me’muru         Manulaki Efendi
Kâtibi                     Mehmed Efendi
Kâtibi                     Zekeriya Efendi
Ba’zı Me’murîn
Nüfus Nazırı             Ahmed Efendi
Tapu Kâtibi             Hakkı Bey