Salnameler ve Türkçe Transkripsiyonları   1287   1288   1289   1290   1291   1292   1293   1301   1302   1303   1310   1311   1312   1316   1318   1319   1321  
Hicri Senesi
 
Miladi Senesi
 
Matbaası
 
Sayfa adedi
 
Lisanı
 
Def’a
 
Millet Kütüphanesi kayıt numarası
 
Süleymaniye Kütüphanesi CD Numarası
 
İstanköy’e ait sayfalar
 
1316
 
1898
 
Rodos Vilayet
 
285
 
Osmanlıca
 
16
 
254
 
1943
 
121-128
 
 
 
İstanköy Ceziresinde Mevcud Olan Hayrat ve müberat
Celile’i hazret-i hilafetpenâhı
 
İstanköy Ceziresinde ta’mîr olunan üç bab câmi’-i şerif ile inşâ olunan bir liman
 
 
İstanköy Kazâsı
 
İsmi                                                             Rütbe           Tarihi       Mecidi      Tarihi
Ka’imakâm               Mehmet Rıf’at Bey             Mütemayiz     8 Za 310      4                  9 R 305
Nâib                       Mehmed Şevki Efendi         Mevâli           18 S 310      4                  8 Za 307
Ka’imakâm Mua’vini    Ostaş Efendi
Mâl Müdîri                Sadık Bey
Tahrîrat Kâtibi          Hakkı Bey
 
Meclis İdâre Hey’eti
Re’is                      Ka’imakâm Bey
Azâ-yı Tabî’iyye        Nâ’ib Mehmed Şevki Efendi, Müftü Rafet Efendi, Ka’imakâm Mua’vini Ostaş Efendi , Mâl Müdîri Sadık Bey, Tahrîrat Kâtibi Hakkı Bey
Azâ-yı Müntehibe      Süleyman Efendi, Mustafa Efendi, İdaniş Efendi, Birinli Efendi
 
Meclis İdârenin Mahkeme Me’murları
İsmi                                                                               Rütbe           Tarihi
Müdde’i umûmi mua’vini nüfus me’muru Şerif Efendi
Müstantik belediye kâtibi Mahmud Ağa                                  Sâlis             22 C 304
 
Mahkeme-i Şer’iyye
Nâib                       Mehmed Efendi
Kâtib                      Hüseyin Efendi
Eytâm-ı Sandık Müdîri Hüseyin Efendi
 
Nüfus Da’iresi
Nüfus Me’muru          Şerif Efendi
Kâtib                      Şerif Efendi
 
Duyûn-ı Umûmiye Dâ’iresi
Me’muru                  Mustafa Efendi
Kâtibi                      Emin Efendi
Kolcu Nefer 1
 
Bidayet Mahkemesi
Re’is Nâib                Mehmed Efendi
Âzâ                        Bukrad Efendi
Azâ ve Müstantik      Ali Bey
Baş Kâtib                 Hacı Süleyman Efendi
Müdde’i Umûmi Mu’avin vekili polis Ahmed Efendi
Azâ-ı Fâhri               Behcet Efendi
Azâ-ı Fâhri               Manulaki Efendi
Makâvelât Muharriri   Mümtaz Bey
Müstantik Mu’âvini     Hüseyin Efendi
İkinci Kâtib              Refik Bey
Mubassır                 Şerif Efendi
Diğeri                      Yorgi Ağa
Odacı                     Derviş Mehmed Ağa
 
Ticaret ve Zırâ’at Odası
İsmi                                                             Rütbe  Tarih            Mecidi           Tarih
Re’is                       Yorgaki Efendi                  Râb’a  12 Ra 311      5                 12 M 310
Kâtib                      Mahmud Celâleddin Bey      Sâlise  12 C  311     
Âzâ                        Andon Yaku İstimadi Efendi, Nikoli Peridi Efendi, Hilmi Efendi, Behcet Efendi
 
 
Tarîk Komisyonu
Re’is                       Ka’imakâm Bey
Âzâ                        Nüfus Me’muru Şerif Efendi, Zırâ’at Bank Kâtibi Ahmed Efendi, Belediye re’isi Yorgaki Efendi,  Zırâ’at Bank Meclis Âzâsından Hilmi Efendi
 
Zırâ’at Bank Şube Meclisi
Re’is                       Vangeloz Efendi
Azâ                        Muhasebe kâtibi Ahmed Rüşdü Efendi, Hilmi Efendi, Şevki Efendi, Tal’at Bey, Nikoli Peridi Efendi, Andon Yaku İstimadi Efendi
 
Liman Da’iresi
Re’is                       Yüzbaşı Mustafa Efendi     
Bölük Emini              Mehmed
 
Zâbıta Me’murları
Zâbıta Me’muru Mülâzım Yusuf Ağa
Polis me’muru           Ahmed Efendi
Gardiyan                 Hüseyin Efendi
Bölük Emîni              Mustafa Efendi       
 
Belediye Da’iresi
İsmi                                                             Rütbe  Tarih            Mecidi           Tarih
Re’is                       Yorgaki Yuvanidi Efendi      Râb’a  12 RA 311     5                 12 M 310
Kâtib                      Mahmud Celâleddin Bey      Sâlise  12 C  311     
Fahri Tabibi              İsmail Efendi                     Kol Ağası                5
Azâ                        Şevki Bey, Ali Ağa, Yorgaki Efendi
Eczâcı                    İstefani Efendi
Belediye Kalfası         İsperu Efendi
Belediye Çâvuşu       Hulusi Efendi
Fener ve Çarşı Bekçisi Nefer 2
Tanzifat Me’muru      Nefer 4
 
Rüsûmât  Da’iresi
Müdîr                      Burhanedin Efendi
Baş Kâtib                 Hasan Efendi
Kâtib-i Sânî              Hacı Emin Efendi
Mübassır                 Mehmed Ali Efendi
Sandık Emîni             İlya Efendi
Kantarcı                  Ali Ağa
Kolcu                      Ahmed Ağa, Diğer Kolcu Ali Baba
Andimahya Me’muru   Mehmed Efendi
Süvari Kolcusu          Osman Efendi
Piyade Kolcusu         Halil Ağa
 
Reji Da’iresi
Me’muru ve Kâtibi      Mihalaki Efendi                 
Süvari Kolcusu Nefer 3, Piyade Kolcusu Nefer 3.
 
Evkâf Komisyonu
Re’is Münhal
Evkâf muhâsebesi ve kâtibi Şerif Efendi
Azâ                        Müfnizâde Ahmed Efendi, Hacı Şerifzâde Mustafa Bey, Behcet Efendi
 
Komisyon-ı Tedârik-i vesâ’it-i Askeriye
Re’is                       Ka’imakâm Bey
Azâ                        Mülazim İsmail Ağa, Şerif Efendi, Mustafa Bey, Süleyman Efendi, Belediye re’is’i Yorgaki Efendi
 
Me’murî-i Sa’ire
Fener Me’muru                  Dimitraki Efendi
Posta Şu’be Me’muru Necib Bey
 
Ma’ârif Cem’iyeti
Re’is                       Ka’imakâm Bey
Azâ ve Kâtib            Mahmud Celâleddin Bey
Azâ                        Hacı Süleyman Efendi, Mümtaz Bey, Ahmed Efendi, Ali Bey
 
İnâs Mekteb-i İbtida’iyesi
Birinci Mua’llime         Ayşe Hanım
İkinci Mua’llime         Şerife Hanım
 
Mekteb-i Rüşdiye
Mu’allim-i Evvel         Aziz Vasfi Efendi
Hat mua’llimi             Tahir Efendi
Bevvâb                   Cemâl Efendi
 
Zükûr Mektebi İbtida’iyesi
Mua’llim-i Evvel         Salih Efendi
Mua’llim-i Sânî          Ali Rıza Efendi
Mua’llim-i Sâlis          Ahmed Efendi
Bevvâb                   Ahmed Efendi
 
Kariyede bulunan mekteb-i Sıbyâniye
Germe kariyesi Zükûr ve İnâs mekteb-i ibtida’iyesi mu’alimi        Mustafa Efendi
Pili kariyesi Zükûr ve İnâs mekteb-i Sıbyân mu’allimi                 Ali Efendi
Kefaloz kariyesi Zükûr ve İnâs mekteb-i Sıbyân mu’allimi           Mehmed Efendi
Germe kariyesi İnâs mekteb-i mu’allimesi                                Ayşe ve Şerife Ayşe Hanımlar
                            
Liman tathirine me’mur dördüncü numaro tarak dubasıyla hümâyûnuyla Göksu istinbod hümâyûnunun mürettebatı
 
İsmi                                                             Rütbe          
Tarak duba  hümâyûn kapûdânı Halil Kapudan      Münhal                  
Serçarhcı Ali Efendi                                        Sol kol ağası
Çarhçı Ali Efendi                                             Mülâzım-ı Evvel
Muhâsebe Memuru             Mehmed EminEfendi Mülâzım-ı Evvel
Ömer Efendi                                                  Cerrâh
 
İdâre-i Mahsûsa
Acentesi Tâhir Efendi
Her on beş günde bir İstanköy’e Ders’âdet’den bi’l-vürûd on beş gün sonra Beriyetü’ş-şam’dan avdetde yine İstanköy’e oğ imtidadır.
Dinyeli Kumpanyası: Her hafta İzmir’den adalar ve Anatûl sahillerine uğrayarak Rodos’a kadar azimet ve avdetle istanköy’e uğramaktadır.
 
Pandele’un Kumpânyası
Acentesi Anşataş Efendi
İzmir’den hareketle Sakız, Sisam, Kalimnoz, İstanköy, Sömbeki, Rodos, Meis, Antalya, Mersin, yine bu tarîkle İzmir’e avdet eder.
 
Hacı Davud Ferkuh Kumpânyası
Buda her hafta İzmir’den adalara Anatûl sahillerindeki iskelelere uğrayub Rodos’a kadar azimet ve avdetle İstanköy’e uğramaktadır.