Salnameler ve Türkçe Transkripsiyonları   1287   1288   1289   1290   1291   1292   1293   1301   1302   1303   1310   1311   1312   1316   1318   1319   1321  
Hicri Senesi
 
Miladi Senesi
 
Matbaası
 
Sayfa adedi
 
Lisanı
 
Def’a
 
Millet Kütüphanesi kayıt numarası
 
Süleymaniye Kütüphanesi CD Numarası
 
İstanköy’e ait sayfalar
 
1312
 
1894
 
Rodos Vilayet
 
6+321
 
Osmanlıca
 
12
 
253
 
16202
 
124-131
 
 
İstanköy Ceziresinde Mevcud Olan Hayrat ve müberat
Celile’i hazret-i hilafetpenâhı
 
İstanköy Ceziresinde ta’mîr olunan üç bab câmi’-i şerif
İstanköy Ceziresinde inşâa olunan bir liman
 
 
İstanköy Kazâsı
 
İsmi                                                             Rütbe           Tarihi            Tarihi
Ka’imakâm               Ahmed Câvid Bey              Mütemayiz     8 S 304         16 M 308
Nâib                       Süleyman Remzi Efendi                                            
Mâl Müdîri                Hidai Sadık Bey
Tahrîrat Kâtibi          Hakkı Bey
 
Meclis-i İdâre Hey’eti
Re’is                      Ka’imakâm Câvid Bey
Azâ-ı Tabî’iyye         Nâ’ib Süleyman Remzi Efendi, Müftü Münhal, Metropolid Kalinikos Efendi, Mâl Müdîri Sadık Bey, Tahrîrat Kâtibi Hakkı Bey
Azâ-ı Müntehibe       Süleyman Efendi, Alansaki Efendi, Luenidi Efendi
 
Meclis-i İdâre Nezdinde Müteşekkil Me’murları
İsmi                                                                               Rütbe           Tarihi
Müdde’i umûmi mua’vini nüfus me’muru Şerif Efendi
Müstantik belediye kâtibi Mahmud Bey                                  Sâlis             22 C 304
 
Mahkeme-i Şer’iyye
Nâib                       Süleyman Remzi Efendi
Kâtib                      Hüseyin Sabri Efendi
Eytâm-ı Sandık Müdîri Şevki Bey
Eytâm Âzası             Mustafa Çelebi Efendi
Eytâm Âzası             İndiryayaku İstimadi Efendi
 
Mahkeme-i Bidayet Fahri Âzâları
Âzâ                        Behcet Bey
Âzâ                        Kazdağlı Munulaki Efendi
 
Bidayet Mahkemesi
Re’is Nâib                Süleyman Remzi Efendi
Âzâ                        Hüseyin Efendi
Azâ ve Müstantik      Bukrad Yuanidi Efendi
Baş Kâtib                 Hacı Süleyman Efendi
Müdde’i Umûmi Mu’avin vekili Polis Hüseyin Efendi
Mukâvelât Muharriri   Mümtaz Bey
Müstantik Mu’âvini     Hüseyin Efendi
İkinci Kâtib              Refik Bey
İcra Me’muru            Re’is Efendi
İcra Mübâşiri            Yusuf Ağa
Odacı                     Derviş Mehmed Ağa
 
Mal Kalemi
Mal Müdîri                Hidayet Sadık Bey
Mal Müdîri Mu’âvini    Galib Efendi
Mal Müdîri Refiki        Hafız Mehmed Efendi
Tapu Kâtibi              Ahmed Efendi
 
Karantina Da’iresi
Me’muru                  Ahmed Efendi
Gardiyan                 Ali Baba
 
Nüfus Da’iresi
Nüfus Me’muru          Şerif Efendi
Kâtib                      Hüseyin Efendi
Kolcu                      Ahmed Ağa
 
 
 
 
Ticaret ve Zırâ’at Odası
İsmi                                                             Rütbe  Tarih            Mecidi           Tarih
Re’is                       Yorgaki Efendi                  Râb’a  12 Ra 311      5                 12 M 310
Kâtib                      Mahmud Celâleddin Bey      Sâlise  12 C  311     
Âzâ                        Andon Yaku İstimadi Efendi, Nikoli Peridi Efendi, Hilmi Efendi, Behcet Efendi
 
Tarîk Komisyonu
Re’is                       Ka’imakâm Bey
Âzâ                        Nüfus Me’muru Şerif Efendi, Zırâ’at Bank Muhasebe Kâtibi Ahmed Efendi, Belediye re’isi, Yorgaki Efendi,  Meclis İdâre âzâsından Mustafa Bey, Zırâ’at Bank Meclis Âzâsından Hilmi Efendi
 
Zırâ’at Bank Şube Meclisi
Re’is                       Vangeloz Efendi
Azâ                        Muhasebe kâtibi Ahmed Rüşdü Efendi, Hilmi Efendi, Şevki Efendi, Tal’at Bey, Nikoli Peridi Efendi, Andon Yaku İstimadi Efendi
 
Liman Da’iresi
Re’is                       Kapudan İsmail Efendi        Kol Ağası       Girid             5        14 M 280
                                                                                     Müdaliyesi
Ma’iyyetine Me’mur    Yusuf Efendi                     Bölük Emini
 
Belediye Da’iresi
İsmi                                                             Rütbe  Tarih            Mecidi           Tarih
Re’is                       Yorgaki Yuvanidi Efendi      Râb’a  12 RA 311     5                 12 M 310
Kâtib                      Mahmud Celâleddin Bey      Sâlise  12 C  311     
Fahri Tabib Kal’a Tabibi İsmail Efendi                  Kol Ağası                5
Azâ                        Şevki Bey, Ali Ağa, Nikoli Nikolayidi Efendi, Andon Diyaku İstimadi Efendi
Eczâcı                    İstefani Efendi
Belediye Kalfası         İsperu Efendi
Belediye Çâvuşu       Hulusi Efendi
Fener ve Çarşı Bekçisi Abdullah ve Dimitri Ağalar
Tenzifat Me’muru      Nefer 4
 
Rüsûmât  Da’iresi
Müdîr                      Ragıp Efendi
Baş Kâtib                 Osman Efendi
Kâtib-i Sânî              Hacı Emin Efendi
Mübassır                 Derviş Efendi
Sandık Emîni             İlya Efendi
Kantarcı                  Ali Ağa
Kolcu                      Ali Ağa, Diğer Kolcu  Ali Baba
Andimahya Me’muru   Mehmed Efendi
Süvari Kolcusu          Osman Efendi
Piyade Kolcusu         Halil Ağa
 
Reji Da’iresi
Me’muru ve Kâtibi      Mihalaki Zayri Efendi         
Kolcu Başı                Mustafa Ağa
Süvari Kolcusu Nefer 3, Piyade Kolcusu Nefer 3.
 
Zabıta Da’iresi
Bölük Ağası              İsmail Ağa
Polis Me’muru           Hüseyin Efendi
Gardiyan                 Hüseyin Efendi
Bölük Emîni              Mustafa Efendi
 
Evkâf Komisyonu
Re’is Münhal
Evkâf muhâsebesi ve kâtibi Şerif Efendi
Azâ                        Müftizâde Ahmed efendi, Hacı Şerifzâde Mustafa Bey, Hafız Ahmed Efendi, Behcet Efendi
 
Me’murîn Sa’ire
Fener Me’muru                  Dimitraki Efendi
Posta Şu’be Me’muru Yusuf Bey
 
Ma’ârif Cem’iyeti
Re’is                       Ka’imakâm Bey
Azâ ve Kâtib            Mahmud Celâleddin Bey
Azâ                        Hacı Süleyman Efendi, Mümtaz Bey, Sandık Emîni Adahür Efendi
 
 
Zükûr Mektebi İbtida’iyesi
Mua’llim-i Evvel         Salih Efendi
Mua’llim-i Sânî          Ali Rıza Efendi
Mua’llim-i Sâlis          Ahmed Efendi
Bevvâb                   Ahmed Efendi
 
İnâs Mektebi İbtida’iyesi
Birinci Mua’llime         Fatma Muhlise Hanım
İkinci Mua’llime         Şerife Hanım
 
Tedarik vesâit-i nakliye-i askeriye komisyonu
Re’is                       Ka’imakâm Bey
Azâ                        Mülazim İsmail Ağa, Şerif Efendi, Mustafa Bey, Süleyman Efendi, Belediye re’is’i Yorgaki Efendi
 
Mekteb-i Rüşdiye
Mu’allim-i Evvel         Aziz Efendi
Mu’allim-i Sânî          Osman Efendi
Hat mua’llimi             Tahir Efendi
Bevvâb                   Mustafa Ağa
 
Kariyede bulunan mekteb-i Sıbyâniye
Germe kariyesi Zükûr ve İnâs mekteb-i ibtida’iyesi mu’alimi        Mustafa Efendi
Pili kariyesi Zükûr ve İnâs mekteb-i Sıbyân mu’allimi                 Mehmed Efendi
Kefaloz kariyesi Zükûr ve İnâs mekteb-i Sıbyân mu’allimi           Murad Efendi
Germe kariyesi İnâs mekteb-i mu’allimesi                                Ayşe ve Şerife Ayşe Hanımlar
                            
Liman tathirine me’mur dördüncü numaro tarak duba hümâyûnuyla Göksu istinbod hümâyûnunun mürettebatı
 
İsmi                                                             Rütbe           Mecidiye
Tarak duba  hümâyûn kapûdânı Halil Kapudan      Sol kol ağası            5
Serçarhcı Ali Efendi                                        Sol kol ağası
İstanbod çarhçıbaşı İbrahim Efendi                    Yüzbaşı
Çarhçı Ömer Efendi                                         Mülâzım-ı Evvel
Muhâsebe Memuru birik kâtibi Ali Efendi
Cerrâh Bedri Efendi
 
İdâre-i Mahsûsa
Acentesi Yusuf Bey
Ders’âdet’den hareketle Gelibolu, Kal’â-ı sultâniye, Midilli, İzmir, Sâkız, İstanköy, Rodos, Antalya, Silifke, Mersin, İskenderun, Lazkiye, Trablusşam, Beyrut, Sayda, Akka, Hayfa, Yafa, yine bu tarîkle Ders’âdet’e avdet ider. Ve her on beş günde bir Pazar günleri İstanköy’e uğramaktadır.
İdâre-i Mahsûsa’nın diğer küpeştesi Ders’âdet’den hareketle Gelibolu, Kal’â-ı sultâniye, Kilimli, Ayvalık, Mevleve, Edremit, Çeşme, Sisam, Kuşadası, Güllük Körfezi, İstanköy, buradan yine bu tarîkle avdet ider.
 
Zori Viktoriya Kumpânyası
Acentesi İstiliyanuz Hacı Andon Efendi
İzmir’den hareketle Sakız, Çeşme, Sisam, Kuşadası, Batnoz, Leryoz, Kalimnoz, İstanköy, Bodrum, İncirli, Sömbeki, Herkit, Rodos, Mikri’ye uğrayarak yine bu tarîkle İzmir’e avdet ider. Ve her hafta Pazarertesi günü İstanköy’e uğramaktadır.
 
Pandeliyun Kumpânyası
Acentesi Dimitraki Kabuyallu Efendi
Sakız’dan hareketle Şire, Kalimnoz, İstanköy, Sömbeki, Rodos, Meis, Antalya, Mersin, yine bu tarîkle Sakız’a avdet ider.
Mezkûr kumpânyanın diğer postası Sakız’dan hareketle, Çeşme, Sisam, Kuşadası, Batnoz, Leryoz, Kalimnoz, İstanköy, Sömbeki, İncirli, Herkit, Rodos, yine bu tarîkle İzmir’e avdet ider. Ve her hafta Çahârşamba günleri İstanköy’e uğramaktadır.