Salnameler ve Türkçe Transkripsiyonları   1287   1288   1289   1290   1291   1292   1293   1301   1302   1303   1310   1311   1312   1316   1318   1319   1321  
 
Hicri Senesi
 
Miladi Senesi
 
Matbaası
 
Sayfa adedi
 
Lisanı
 
Def’a
 
Millet Kütüphanesi kayıt numarası
 
Süleymaniye Kütüphanesi CD Numarası
 
İstanköy’e ait sayfalar
 
1291
 
1874
 
Kale-i Sultaniye Vilayet
 
97+1
 
Osmanlıca
 
5
 
246
 
16195
 
72-75
 
 
İstanköy Sancağı
 
Mutasarrıfı              İbrahim Bey
Naib-i                     Abdülhalîm Efendi
Müftü                     Şükrü Efendi
Muhasebecisi           Ahmed Muhtar Efendi
Tahrirat Müdîri         Mehmed Efendi
 
Meclis-i İdâre                            
Reis                        Mutasarrıf Bey
A’za-yı Tabî’iyye       Naib Efendi, Müftü Efendi, Muhasebeci Efendi, Tahrirat Müdîri Efendi
A’zâ-ı Mühtehabe     Mahmud Efendi, Andonaki Ağa, Hacı Manulaki Ağa
Kâtibi                     Mehmed Efendi
 
Meclis-i Temyîz-i Hukuk
Reis                       Naib Efendi,
A’zâ-ı Mümeyyizân    Mustafa Bey, Kâzım Bey, İstimati Efendi, Andonaki Efendi
Kâtibi                     Muhammed Efendi
 
Mahkeme-i Ticaret
Reis                       Yorgaki Efendi,
A’zâ-ı dâime            Muhammed Ağa, Ahmed Ağa
A’zâ-ı Muvâkkata     Nikulaki Ağa, Gorleniyon Ağa, Nikulaki Ağa
Kâtib                               Efendi
 
Muhasebe Kalemi
Muhasebeci Muavini  Hakkı Bey
Sandık Emîni            Kerim Efendi
 
Tahrîrat Kalemi
Takrîrat Müdîri Muavini        Hüseyin Efendi
Refiki                               Cemâl Bey
Mukayyid                         Ahmed Efendi
Rûmi Kâtibi                       Yanaki Efendi
 
Tapu Kalemi
Me’muru                 İbrahim Efendi
Kâtib-i evvel            Hakkı Efendi
Kâtib-i sânî                       Efendi
Tapu Kâtibi             Ahmed Efendi
 
Meclis-i Belediye
Re’is                      Aleksaki Efendi
Âzası                     Kerim Efendi, Ali Ağa, Anastasyu Ağa, Andonaki Ağa
 
Menâfi’ sandığı Me’murları
Hacı Nebi Ağa, Mehmed Bey, Sıtmenaki Hacı Andon, Hacı Andon
Sermaysi       71000
 
Me’murîn-i Rusûmiyye
Me’muru                 İsmail Efendi
Kâtibi                     Muhammed Efendi
Memleha Me’muru     Behrâm Efendi
Kâtibi                     Zekeriya Efendi
 
Me’murîn-i Sıhhiye
Me’muru                 Hacı Ömer Efendi
Yazıcısı                   Yorgaki
 
Me’murîn-i Ruhânî
Rum Metropolidi Permanos Efendi
 
Mekteb-i Rüşdiyye
Muallimi Sânî            Abidîn Efendi
Bevvâbı                  Mustafa Efendi
Mikdâr-ı şâkirdân 20
 
Ba’zı-ı Me’murîn
Nüfus Me’muru                  Efendi
Eytâm Müdîri                     Efendi
 
İstanköy Kâl’asında bulunan asâkir-i şâhane ümerâ ve zâbitanı
Binbaşı                   Efendi
Tabur Kâtibi            Hafız Muhammed Efendi
İmam                     Mehmed Efendi
Kolağası                  Hasan Ağa
Mu’âvini                           Efendi
Cerrâh                             Efendi
2
Yüzbaşı                  Mehmet Ali Ağa
Mülâzım-ı Sânî         Yusuf Ağa
Mülâzım-ı Evvel        Hacı Tevfîk Efendi
Mülazam-ı Sâlis        Muhammed Ağa
3
Yüzbaşı                  Mustafa Ağa
Mülâzım-ı Sânî        
Mülâzım-ı Evvel       
Mülâzım-ı Sâlis         Mustafa Ağa
 
Düvel-i Ecnebiyye Konsolosları
Avusturya İmparatorluğu ve Macaristan Krallığı Konsolos Vekili Sinyor İsiporu
İngiliz Devleti Konsolos Vekili Mihali Kelika
Rusya ve Felemenk Devletleri Konsolos Vekili Vize
Yunan Devleti Konsolos Vekili Pamnunde Aleksaki