Salnameler ve Türkçe Transkripsiyonları   1287   1288   1289   1290   1291   1292   1293   1301   1302   1303   1310   1311   1312   1316   1318   1319   1321  
Hicri Senesi
 
Miladi Senesi
 
Matbaası
 
Sayfa adedi
 
Lisanı
 
Def’a
 
Millet Kütüphanesi kayıt numarası
 
Süleymaniye Kütüphanesi CD Numarası
 
İstanköy’e ait sayfalar
 
1303
 
1886
 
Sakız Vilayet
 
258 (T)  205 (R)
 
Osmanlıca  Rumca
 
10
 
250
 
16199
 
106-119
 
 
Sakız Sancağına bağlı İstanköy Kazâsı
 
Ka’imakâm               Hasan Hulki Efendi             Rikâb-ı Hümayun Kapucu başısı
Nâib-i Kazâ              Ahmed Rüşdi Efendi           Esarif-i fezâtdan
Despot                    Polosmiyunidu Efendi
Mâl Müdîri                Halil Bey
Tahrîrat ve Meclis İdâre Kâtibi       Hakkı Bey
Rumî Kâtibi               Yanaki Efendi
Sandık Emîni             Mustafa Efendi
Meclis-i İdâre Hey’eti
Re’is                      Ka’imakâm Efendi
Azâ-ı Tabî’iyye         Nâ’ib Efendi, Despot Efendi, Mâl Müdîri Efendi, Tahrîrat Kâtibi Efendi
Azâ-ı Müstantik        Bayrakdar Ali Ağa, Terzizâde Hüseyin Efendi, Yanni Efendi, Andon Kostantiyako Efendi
Mahkeme-i Bidayet Hey’eti
Re’is                       Nâ’ib Efendi
Azâ ve Müntıntik       Yanni Yaku İstemadi Efendi, Ali Bey
Baş Kâtib                 Süleyman Efendi
Müstantik Mu’âvini     Hüseyin Efendi
İkinci Kâtib              Mümtâz Bey
İcra Mubâşiri Nefer: 6, Gardiyan Nefer: 6, Odacı Nefer: 1
Mahkeme-i Ticaret Hey’eti
Re’is                       Yorgaki Yuanidi Efendi
A’zâ-ı da’imadan       Elensaki Şişmanaki Efendi, Kandalzâde Hacı Şerif Efendi
Âzâ-ı Muvakkata       Leonidi Nukilaidi Efendi, Lukaki Oğlu Lukaki Efendi, Şevki Efendi, Kara Ali Oğlu Mehmed Ağa
Mahmud Celal Bey tarafından mevki-i ikâ-ı kitabet olunmakdadır
Belediye Meclisi
Re’is                       Süleyman Efendi
Azâ                        Mehmed Ağa, İndaş Platanisti Efendi, İnderyayaku İstemadi Efendi, Mehmed Ağa
Kâtib ve emin-i sandık         Ahmed Rüşdi Efendi
Çavuş                     Mehmed Ağa
Çavuş                     Panayud Ağa
Tahrîr-i Nüfus Dâ’iresi
Me’muru                  Şerif Efendi
Kâtibi                      Tevfîk Efendi
Zırâ’at Odası
Re’is                       Hacı Nebî Ağa
A’zâ                       Yusuf Ağa, Ahmed Ağa, Andonaki Efendi, Piridi Efendi
Kâtib                      Münhaldir
Ticaret Odası
Re’is                       İstimadaki Efendi
A’zâ                       Hüseyin Efendi, Levnidi Nikobu Efendi, Ahmed Ağa
Me’a Tahrir-i Vergi Me’murları
Me’muru                  Hafız Ahmed Efendi
Kâtibi                      Akif Efendi
Ser-tahsildâr            Hulûsi Efendi
Tapu Kâtibi              Hüseyin Efendi
 
Menâfi’-i Umûmiye Sandığı Me’murları
A’za ve Sandık Emîni           Vangelosi Efendi, Ali Ağa, Ahmed Ağa, Berinniyukola Efendi
Rüsûmât  İdâresi
Müdîr                      Hasan Hulkî Efendi
Baş Kâtib                 Mehmed Efendi
İkinci Kâtib              Hacı Emin Efendi
Mubassır                 Devriş Efendi
Sandık Emîni             Osman Efendi
Kantârcı                  İsmail Ağa
Duyun-ı Umumiye-i Osmaniye Varidat-ı Mahsusa İdâresi
Me’mur                    Hasan Efendi
Kolcu                      Ahmed Çavuş Ağa
Me’murîn-i Sıhhiye
Me’mur                    Eşref Efendi
Kolcu                      Ali Baba
Liman Dâ’iresi
Liman Re’isi mevki’i Behcet Efendi tarafından İdâre olunmaktadır.
 
Kal’a-ı Şâhane Ümerâ ve Zabitânı
 
Veliyyüddin Efendi
 
Alay Emîni
 
Mecidi        4
 
Muhiddin Efendi
 
Tabib Yüzbaşı
 
                   4
 
Mehmed Emin Efendi
 
Eczâcı
 
 
Ömer Ağa
 
Yüzbaşı
 
 
Şerif Efendi
 
Yüzbaşı
 
 
Yusuf Ağa
 
Mülâzım-ı Evvel
 
 
Mustafa Ağa
 
Mülâzım-ı Evvel
 
 
Hamza Ağa
 
Mülâzım-ı Sânî
 
 
Mehmed Efendi
 
Mülâzım-ı Sânî
 
 
Bekir Ağa
 
Mülâzım-ı Sânî
 
 
Küçük zâbıtân ve neferan adedi 189.
İstanköy Reji İdâresi
Me’muru                  Dimitraki Efendi
Kolcu Süvari 1, Piyade 1.
Zâbıta Hey’eti
Jurnal Emîni              Dimitri Efendi
Polis Me’muru           Rıfkı Efendi
Çavuş 2, Onbaşı 3, piyade neferi 19, süvari neferi 2
Gardiyan                 İsmail Ağa
 
İstanköy Mekteb-i Rüstiyesi
 
Mu’allim-i  Evvel              Hafız Ahmed Efendi
Mu’allim-i  Sânî                Hafız Osman Efendi
 
 
Adedi Şakirden
 
Bevvâb
 
50
 
Sıbyân Mektebi
 
111
 
Hıristiyan Mektebi
 
50
 
Hıristiyan Sıbyân Mektebi
 
155