Salnameler ve Türkçe Transkripsiyonları   1287   1288   1289   1290   1291   1292   1293   1301   1302   1303   1310   1311   1312   1316   1318   1319   1321  

 
 
Hicri Senesi
 
Miladi Senesi
 
Matbaası
 
Sayfa adedi
 
Lisanı
 
Def’a
 
Millet Kütüphanesi kayıt numarası
 
Süleymaniye Kütüphanesi CD Numarası
 
İstanköy’e ait sayfalar
 
1290
 
1873
 
Kale-i Sultaniye Vilayet
 
113
 
Osmanlıca
 
4
 
245
 
16194
 
77-82
 
 
İstanköy Sancağı
 
Mutasarrıfı              Muhammed Sadık Efendi
Nâibi                      Muhammed Abdülhalîm Efendi
Müftü                     Şükrü Efendi
Muhasebeci             Ahmed Muhtar Efendi
Tahrirat Müdîri         Mustafa Efendi
 
Meclis-i İdâre                            
Dâimi                      Mutasarrıf Efendi, Naib Efendi, Müftü Efendi, Muhasebeci Efendi, Tahrirat Müdîri Efendi
A’zâ-ı Mühtehabe     Mahmud Efendi, Andonaki Ağa, Hacı Manulaki Ağa
Kâtibi                    Ömer Efendi
 
Meclis-i Temyîz-i Liva
Re’is                      Naib Efendi
Mümeyyizân             Süleyman Efendi, İstimiyari Efendi, Andonaki Efendi
Kâtibi                     Muhammed Murad Efendi
 
Mahkeme-i Ticaret
Reis                       Yorgaki Efendi,
A’zâ-ı dâime            Muhammed Ağa, Ahmed Ağa
A’zâ-ı Muvâkkata     Nikulaci Ağa, Goriyon Ağa, Nikolaki Ağa
 
Muhasebe Kalemi
Muhasebe Muavini    Hakkı Bey
Sandık Emîni            Kerim Efendi
 
Tahrîrat Kalemi
Takrîrat Muavini       Hüseyin Efendi
Rûmi Kâtibi              Yanaki Efendi
 
Tapu Kalemi
Me’muru                 İbrahim Efendi
Kâtib-i evvel            Hakkı Bey
Kâtib-i sânî                       Efendi
Tapu Kâtibi             Ahmed Efendi
 
Meclis-i Belediye
Re’isi                      Aleksaki Efendi
Âzası                     Kerim Efendi, Ali Ağa, Anastasyu Ağa, Andonaki Ağa
 
Menâfi’ sandığı Me’murları
Âzaları tebeddül ederek yeni intihâb olanlar mechûl idüğü
Sermaysi       68972
 
Me’murîn-i Rusûmiyye
Me’muru                 İsmail Efendi
Kâtibi                     Muhammed Efendi
Memleha Me’muru     Bekrâm Efendi
Kâtibi                     Zekeriya Efendi
 
Me’murîn-i Sıhhiye
Me’muru                 Hacı Ömer Efendi
Yazıcısı                   Yorgaki
 
Mekteb-i Rüşdiyye
Muallimi                  Zeynelabidîn Efendi
Bebvvabı                Mustafa Efendi
Mikdâr-ı şâkirdân 20
 
Ba’zı-ı Me’murîn
Nüfus Me’muru                  Efendi
Eytâm Müdîri                     Efendi
 
İstanköy Kal’asında bulunan âsker-i şâhane ümerâ ve zâbitanı
Binbaşı          Râmiz Efendi
Tabur Kâtibi            Hafız Muhammed Efendi
İmam                     Mahmud Efendi
Kolağası                  Hasan Ağa
Mu’âvini                           Efendi
Cerrâh                             Efendi
2
Yüzbaşı                  Mehmet Ali Ağa
Mülâzım-ı Sânî         Yusuf Ağa
Mülâzım-ı Evvel        Hacı Tevfîk Efendi
Mülâzım-ı Sâlis         Muhammed Ağa
3
Yüzbaşı                  Mustafa Ağa
Mülâzım-ı Sânî        
Mülâzım-ı Evvel        Hacı Tevfîk Efendi
Mülâzım-ı Sâlis         Mustafa Ağa
 
Me’murîn-i Ruhânîyye
Rum Metropolidi Permanos Efendi
 
Düvel-ı Ecnebiyye Konsolosları
Avusturya İmparatorluğu Konsolos Vekili Sinyor İsiporu
İngiliz Devleti Konsolos Vekili Mihali Kelika
Rusya İmparatorluğu ve  Felemenk Devleti Konsolos Vekili Piza
Yunan Devleti Konsolosu Vekili Pamnonde Aleksaki
 
Âmeşud eden Kumpanya Vapurları
Her onbeş günde bir kere Azîziye ve İngiliz vapurları uğrar