Salnameler ve Türkçe Transkripsiyonları   1287   1288   1289   1290   1291   1292   1293   1301   1302   1303   1310   1311   1312   1316   1318   1319   1321  
Hicri Senesi
 
Miladi Senesi
 
Matbaası
 
Sayfa adedi
 
Lisanı
 
Def’a
 
Millet Kütüphanesi kayıt numarası
 
Süleymaniye Kütüphanesi CD Numarası
 
İstanköy’e ait sayfalar
 
1310
 
1892
 
Rodos Vilayet
 
256+1
 
Osmanlıca
 
10
 
251
 
16200
 
75-79
 
 
Rodos Sancağına bağlı İstanköy Kazâsı
 
                                                                  Rütbe                     ?             ?
Ka’imakâm               Ahmed Câvid Bey              Mütemâyiz                        3
Nâib                       Ahmed Hulûsi Efendi                                       4
Müftü ve Müderris     Hacı Süleyman Sırrı  Efendi                              4        3
Mâl Müdîri                Zühdü Efendi
Tahrîrat ve Meclis-i İdâre Kâtibi     Hakkı Bey
Sandık Emîni             Mehmed Çelebi Efendi
 
Meclis-i İdâre Hey’eti
Re’is                      Ka’imakâm Bey
Azâ-ı Tabî’iyye         Nâ’ib Efendi, Müftü, Metropolid İznasiyus Efendi, Tahrîrat Kâtibi Efendi
Azâ-ı Müstantik        Mustafa Bey, Hacı Şerif Ağa, Alansaki Efendi, ve Müstantik Kostantinu Efendi
Mahkeme-i Bidayet Hey’eti
Re’is                       Nâ’ib Ahmed Hulûsi Efendi
Azâ                        Ali Rıza Bey
Azâ ve Müstantik      Yekerad Pavayudi Efendi
Baş Kâtib                 Süleyman Efendi
Müdde-i Umûmi Mu’âvini ve kalemi  Polis me’muru Hüseyin Efendi
Mukâvelât Muharriri   Mümtâz Bey
Müstantik Mu’âvini     Hüseyin Efendi
İkinci Kâtib              Refik Bey
İcra Me’muru            Re’is Efendi
İcra Mübâşiri            Yusuf Ağa
Diğeri                      Yorgi Ağa
Ticaret Azâları
Azâ                        Şevki Bey
Azâ                        Tal’at Bey
Azâ                        Yoanidi Nikolayidu Efendi
Azâ                        Necat Efendi
Belediye Meclisi Hey’eti
Re’is                       Yorgaki Yoanidi Efendi
Kâtib                      Mehmed Celâleddin Bey
Doktor                    Anastas Efendi
Eczâcı                    İstefani Efendi
Belediye Kalfası         İspiru Efendi
Zırâ’at Bank Şu’besi
Re’is                                         Vangelos Efendi
Muhasebe Kâtibi                          Ahmed Rüşdi Efendi
Me’murîn-i Sâ’ire
Ticâret Odası Re’isi                      Yorgaki Efendi
Rüsûmât  Müdîri                          Ragıp Efendi
Baş Kâtib                                   Osman Efendi
Duyun-i Umûmiye Me’muru   İsmail Efendi
Nufus Me’muru                            Şerif Efendi
Reji Me’muru                               İstaviraki Efendi
Liman Re’isliği                             Sol Kol Ağası İsmail Kapudan, ? 4 Girid Müdaliyesi
Karantina Me’muru                       Ahmed Efendi
Posta-ı şube Me’muru         Mihal Efendi
 
Liman tathirine me’mur dördüncü tarak dubasıyla Göksu nam istinbod-ı hümâyunu mürettebatı
Kapudan                  Sağ Kol Ağası Gani Bey
Ser çarhcı               Sağ Kol Ağası Ali Efendi
Çarhcı                     Yüzbaşı Hasan Efendi
Mezkur İstinbod çarhcı yüzbaşı İbrahim Efendi
Muhasebe Me’muru    Hüsnü Efendi           Kerevet Kâtibi
Cerrâh                    Mehmed Efendi        Yüzbaşı İ’tibarı
Mevcud neferat on üç bâl’gadır
 
Mekteb-i Rüstiye Hey’et-i Tedrisiyesi
Mua’llim-i Evvel         Aziz Efendi
Mua’llim-i Sânî          Osman Efendi
Hat mua’llimi             Tahir Efendi
Bevvâb                   Mustafa Ağa
 
Kasaba Zukur Mektebi İbtida’iyesi
Mua’llim-i Evvel         Salih Efendi
Mua’llim-i Sânî          Mehmed Efendi
Mua’llim-i Sâlis          Ahmed Efendi
Bevvâb                   Mustafa Ağa
 
Kasaba İnâs Mektebi İbtida’iyesi
Mua’llim-i Evvel         Fatma Muhlise Hanım
Mua’llim-i Sânîye       Şerife Hanım