Salnameler ve Türkçe Transkripsiyonları   1287   1288   1289   1290   1291   1292   1293   1301   1302   1303   1310   1311   1312   1316   1318   1319   1321  
 
Hicri Senesi
 
Miladi Senesi
 
Matbaası
 
Sayfa adedi
 
Lisanı
 
Def’a
 
Millet Kütüphanesi kayıt numarası
 
Süleymaniye Kütüphanesi CD Numarası
 
İstanköy’e ait sayfalar
 
1319
 
1901
 
Rodos Vilayet
 
274+1
 
Osmanlıca
 
19
 
256
 
1344
 
118-124,274
 
 
İstanköy Ceziresinde Mevcud Olan Hayrat ve müberat Celile’i hazret-i hilafetpenâhı
 
İstanköy Ceziresinde ta’mîr olunan üç bab câmi’-i şerif ile inşâ olunan bir liman
 
İstanköy Kazâsı
 
İsmi                                                             Rütbe           Tarihi       Mecidi      Tarihi
Ka’imakâm               Mehmet Rıf’at Bey             Ulâ Sânîsi      8 Za 310      4         9 R 305
Nâib                       İbrahim Zihni Efendi                                                4        8 Za 307
Ka’imakâm Mua’vini    Yakuf Efendi
Mâl Müdîri                Bekir Sami Bey
Tahrîrat Kâtibi          Mahmud Celaleddin Bey      Sâlis
 
Meclis-i İdâre-i Kazâ
Re’is                      Ka’imakâm Bey
Azâ-ı Tabî’iyye         Nâ’ib Hakkı Efendi, Müftü Rıfat Efendi, Ka’imakâm Mua’vini Yakuf Efendi, Matriu Leyidivaki Efendi, Mâl Müdîri Bekir Sami Efendi, Tahrîrat Kâtibi Mahmud Celalettin Bey
Azâ-ı Müntehabe      Hacıbeyzâde Rıfat Bey, Behçet Efendi, Yorgaki Buanidi Efendi, Mübhalaki Yarsaliki Efendi
 
Meclis-i İdârenin Mahkeme Me’murları
Müda’-i umûmi mua’vini nüfus me’muru Şerif Efendi
Müstantik Mu’âvini  Yakuk Efendi                               
 
Mal Kalemi
Mal Müdîri                Bekir Sami Efendi
Mal Müdîri Mu’âvini    Galib Efendi
Mal Müdîri refiki         Hikmet Bey
Tapu Kâtibi              Hasan Efendi
Sandik Emîni             Abdi Efendi
 
Bidayet Mahkemesi
Re’is Nâib                İbrahim Hakkı Efendi
Âzâ                        Bukrad Efendi
Azâ ve Müstantik      Rıfat Bey
Baş Kâtib                 Hacı Süleyman Efendi
Müdde’i-ı Umûmi Mu’avin vekili İbrahim Efendi
Müstantik Muavini     Hüseyin Efeni
İkinci Kâtib              Refik Bey
Mubaşir                   Yusuf Ağa
Diğeri                      Yorgi Ağa
Odacı                     Derviş Mehmed Ağa
 
Mahkeme-i Şer’iyye
Nâib                       İbrahim Hakkı Efendi
Kâtib                      Sabri Bey
Eytâm-ı Sandık Müdîri Hüseyin Efendi
 
Nüfus Da’iresi
Nüfus Me’muru          Şerif Efendi
Kâtib                      Şerif Efendi
 
Duyûn-ı Umûmiye Dâ’iresi
Me’muru                 
Kâtibi                      Mehmed Şerif Efendi
Kolcu Nefer 1
 
Karantina Dâiresi
Me’muru                  Ahmed Efendi
Gardiyan                 Ali Ağa
 
Ticaret ve Zırâ’at Odası
İsmi                                                             Rütbe  Tarih            Mecidi           Tarih
Re’is                       Yorgaki Efendi                  Râb’a  12 Ra 311      5                 12 M 310
Kâtib                      Mahmud Celâleddin Bey      Sâlise  12 C  311     
Âzâ                        Andon Yaku İstimadi Efendi, Nikoli Peridi Efendi, Hilmi Efendi, Behcet Efendi
 
Tarîk Komisyonu
Re’is                       Ka’imakâm Bey
Âzâ                        Nüfus Me’muru Şerif Efendi, Zırâ’at Bank Kâtibi Ahmed Efendi, Yorgaki Efendi,  Zırâ’at Bank Meclis Âzâsından Hilmi Efendi
 
Zırâ’at Bank Şube Meclisi
Re’is                      
Azâ                        Muhasebe kâtibi Ahmed Rüşdü Efendi, Hilmi Efendi, Şevki Efendi, Tal’at Bey, Nikoli Peridi Efendi, Andon Yaku İstimadi Efendi
 
Liman Da’iresi
Re’is                       Yüzbaşı Hasan Kapudan Efendi     
Bölük Emini              Mustafa Efendi
 
Zâbıta Me’murları
Zâbıta Me’muru         Yüzbaşı İsmail Ağa
Polis me’muru           İbrahim Efendi
Gardiyan                 Hüseyin Efendi
Bölük Emîni              Mustafa Efendi       
 
Belediye Da’iresi
İsmi                                                             Rütbe  Tarih            Mecidi           Tarih
Re’is                       Şevki Bey    
Kâtib                      Mahmud Celâleddin Bey      Sâlise  12 C  311     
Fahri Tabibi              İsmail Efendi                     Kol Ağası                5
Azâ                        Hilmi Efendi, Behçet Efendi, Nikolayidi Efendi, Mihalaki Efendi
Eczâcı                    İstefani Efendi
Belediye Kalfası         İsperu Efendi
Belediye Çâvuşu       Hulusi Efendi
Fener ve Çarşı Bekçisi Nefer 3
Tenzifat Me’muru      Mustafa Bey
Tenzifat Me’muru      Nefer 4
 
Rüsûmât  Da’iresi
Müdîr ve Kâtib          Mehmed Efendi
Baş Kâtib                 Ali Nuri Efendi
Kâtib-i Sânî              Hacı Emin Efendi
Mübassır                 Ahmed Efendi
Sandık Emîni             İlya Efendi
Kantarcı                  Ali Ağa
Kolcu                      Ahmed Ağa
Kolcu                      Ragıp Ağa
Andimahya Me’muru   Abdurrahim Efendi
Süvari Kolcusu          Ahmed Efendi
Piyade Kolcusu         Kirkor Ağa
 
Reji Da’iresi
Müdîr                      Hamudopulu Efendi
Reji Kâtibi                Fehim Bey Sâlis
Reji Muhâfaza Me’muru        Andonaki Efendi
Piyade Kolcusu Nefer          13
Kol kayıtı Nefer                  5
İncrlide Yenaki Kolcu Piyade 2
 
Evkâf Komisyonu
Re’is                       Müftü Efendi
Evkâf muhâsebesi ve kalemi Şerif Efendi
Azâ                        Müfnizâde Ahmed Efendi, Hacı Şerifzâde Mustafa Bey, Behcet Efendi, Mahmud Bey
 
Komisyon-u Tedarik-i Sâ’id-i Askeriye
Re’is                       Şevki Bey
Azâ                        Yüzbaşı İsmail Ağa, Şerif Efendi, Mehmed Ağa, Behcet Efendi
 
Me’murîn Sa’ire
Fener Me’muru                  Tiryaku Efendi
Posta Şu’be Me’muru Hüseyin Avni Efendi
 
Ma’ârif Cem’iyeti
Re’is                       Ka’imakâm Bey
Azâ ve Kâtib            Mahmud Celâleddin Bey
Azâ                        Hacı Süleyman Efendi, Mümtaz Bey, Ahmed Efendi, Ali Bey
 
Mekteb-i Rüşdiye
Mu’allim-i Evvel         Münhal
Mua’llimi Sânî            Kamâl Efendi
Hat Mua’llimi             Şerif Efendi
Bevvâb                   Hüseyin Ağa
 
Zükûr Mektebi İbtida’iyesi
Mua’llim-i Evvel         Salih Efendi
Mua’llim-i Sânî          Ali Rıza Efendi
Mua’llim-i Sâlis          Ahmed Efendi
Bevvâb                   Mehmed Efendi
 
İnâs Mektebi İbtida’iyesi
Birinci Mua’llime         Hatice Hanım
İkinci Mua’llime         Şerife Hanım
 
Kariyede bulunan mekteb-i Sıbyâniye
Germe kariyesi Zükûr ve İnâs mekteb-i ibtida’iyesi mu’alimi        Ali Efendi
Pili kariyesi Zükûr ve İnâs mekteb-i Sıbyân mu’allimi                 Mustafa Efendi
Kefaloz kariyesi Zükûr ve İnâs mekteb-i Sıbyân mu’allimi           Mehmed Efendi
Germe kariyesi İnâs mekteb-i mu’allimesi                                Ayşe ve Şerife Ayşe Hanımlar
                            
İdâre-i Mahsûsa
Acentesi Hasan Kapudan
Her on beş günde bir İstanköy’e Ders’âdet’den bi’l-vûrüd on beş gün sonra Berrüşşâm’dan avdetde yine İstanköy’e uğramaktadır.
 
Şirket-i Hamidiye
Her hafta İzmir’den adalar ve Anatûl sâhillerine uğrayarak Rodos’a kadar azimet ve avdetle İstanköy’e uğramaktadır.
 
Pandele’un Kumpânyası
Acentesi Anaştaş Efendi
İzmir’den hareketle Sakız, Sisam, Kalimnoz, İstanköy, Sömbeki, Rodos, Meis, Antalya, Mersin, yine bu tarîkle İzmir’e avdet eder.
Hacı Davud Ferkuh Kumpânyası
Bu dahi her hafta İzmir’den adalara Anatûl sahillerindeki iskelelere uğrayub Rodos’a kadar azimet ve avdetle İstanköy’e uğramaktadır.