Salnameler ve Türkçe Transkripsiyonları   1287   1288   1289   1290   1291   1292   1293   1301   1302   1303   1310   1311   1312   1316   1318   1319   1321  
Hicri Senesi
 
Miladi Senesi
 
Matbaası
 
Sayfa adedi
 
Lisanı
 
Def’a
 
Millet Kütüphanesi kayıt numarası
 
Süleymaniye Kütüphanesi CD Numarası
 
İstanköy’e ait sayfalar
 
1301
 
1884
 
Rodos Vilayet
 
160 (T) 140 (R)
 
Osmanlıca  Rumca
 
8
 
249
 
16198
 
76-80
 
 
Sakız Sancağına bağlı İstanköy Kazâsı
 
Ka’imakâm               Muhlis Efendi
Nâib-i Kazâ             Mehmed Hâlid Efendi
Despot                            Miletiyus Efendi
Mâl Müdîri               Halîl Bey
Tahrîrat ve Meclis İdâre Kâtibi       Hakkı Bey
Rumî Kâtibi              Yenaki Efendi
Sandık Emîni            Mustafa Efendi
 
Meclis İdâre Hey’eti
Re’is                      Ka’imakâm Efendi
A’zâ-yı Tabi’iyye       Nâ’ib Efendi, Despot Efendi, Mâl Müdîri Efendi, Tahrîrat Kâtibi Efendi
Azâ-ı Müstantik        Hacı Mahmud Efendi, Münheldir, Andonaki Efendi, Hacı Andon Şimtinaki Efendi
 
Mahkeme-i Bidayet Hey’eti
Re’is                       Nâ’ib Efendi
Azâ ve Müste’tik       Ali Bey, Kostandinu Efendi
Başkâtib                  Süleyman Efendi
Müstantik Mu’âvini     Şerif Efendi
İkinci Kâtib              Hüseyin Efendi
İcra Mübâşiri Nefer    2, Gardiyan  2, Odacı Nefer 1
 
Mahkeme-i Ticaret Hey’eti
Re’is                       Yorgaki Efendi
Azâ-yı Dâ’imeden      Aleksaki Efendi, Şefîk Bey
Azâ-yı Müvakketeden         Aleksaki Meliyuna Efendi, Urlalı Ahmed Ağa, Yalı Beyi Ahmed Ağa, Manolaki Efendi
Kâtib                      Münhaldir
 
Belediye Meclisi
Re’is                       Süleyman Efendi
Azâ                        Ali Bey, Andonaki Efendi, Yorgaki Efendi, Şefik Bey
Kâtib                      Ahmed Efendi
Çavuş                     Mehmed Ağa, Yanaki Efendi
 
Tahrîr-i Nüfus Dâ’iresi
Me’muru                  Mehmed Bey
Kâtibi                      Tal’at Bey
 
Zırâ’at Odası
Re’is                       Hacı Nebi Ağa
Azâ                        Andonaki Efendi, Peridi Efendi, Yusuf Ağa, Ahmed Ağa
Kâtib                      Münhaldir
 
Ticaret Odası
Re’is                       İstimataki Efendi
Azâ                        Hüseyin Efendi, Leonidi Nikopu Efendi, Ahmed Ağa
 
A’şâr Dâ’iresi
Me’muru                  Gâlib Efendi
Kâtibi                      Rahmi Efendi
 
Ma’ Tahrir Vergi Me’murları
Me’muru                  Ahmed Efendi
Kâtibi                      Âkif Efendi
 
Menâfi’-i Umûmiye Sandığı Me’murları
Azâ                        Vangelosi Efendi, Ali Ağa, Birinikola Efendi, Ahmed Ağa
Kazâ Sandık Emîni     Mustafa Efendi
 
Rüsûmât  İdâresi
Müdîr                      Ali Nevzad Bey
Baş Kâtib                 Mehmed Efendi
İkinci Kâtib              Hacı Emin Efendi
Mubassır                 Derviş Efendi
Kantârcı                  Mehmed Efendi
Rusûm-ı sitte Me’murları
Me’mur                    Hasan Efendi
Kâtib                      Kâzım Efendi
 
Me’murîn-i Sıhhiye
Me’mur                    Eşref Efendi
Kolcu                      Ali Baba
 
Liman Dâ’iresi
Liman Re’isi              Hacı Mustafa Kapudan                 Kolağası
 
Kal’a-ı Şâhane Ümerâ ve Zâbitânı
 
Velüyyüddin Efendi
 
Alay Emîni
 
Mecidi        4
 
Muhyiddin Efendi
 
Tabib Yüzbaşısı
 
 
Mehmed Emin Efendi
 
Eczâcı
 
 
Tosun Ağa
 
Yüzbaşı
 
 
Hacı Şerif Ağa
 
Yüzbaşı
 
 
Yusuf Ağa
 
Mülâzım-ı Evvel
 
 
Mehmed Ağa
 
Mülâzım-ı Sânî
 
 
Hamza Ağa
 
Mülâzım-ı Sânî
 
 
Ali Ağa
 
Mülâzım-ı Sâlis
 
 
Bekir Ağa
 
Mülâzım-ı Sâlis
 
 
 
İstanköy Mekteb-i Rüstiyesi
 
Mu’allimi                         Hafız Ahmed Efendi
 
Adedi Şakirden
 
Bevvâb
 
48
 
Sıbyân Mektebi
 
101
 
Hıristiyan Mektebi
 
50
 
Hıristiyan Sıbyân Mektebi
 
155
 
 
İstanköyde Yalı Köşkü Vapuru
 
Ahmed Kapudan
 
Sol Kol Ağası
 
Bahâ’eddin Efendi
 
Mülâzım-ı Evvel İkinci Suvari
 
Ragıp Efendi
 
Mülâzım-ı Sânî Asker Zâbiti
 
Mustafa Ağa
 
Gedikli
 
Mustafa Efendi
 
Birik Kâibi