Salnameler ve Türkçe Transkripsiyonları   1287   1288   1289   1290   1291   1292   1293   1301   1302   1303   1310   1311   1312   1316   1318   1319   1321  
Hicri Senesi
 
Miladi Senesi
 
Matbaası
 
Sayfa adedi
 
Lisanı
 
Def’a
 
Millet Kütüphanesi kayıt numarası
 
Süleymaniye Kütüphanesi CD Numarası
 
İstanköy’e ait sayfalar
 
1288
 
1871
 
Kale-i Sultaniye Vilayet
 
101
 
Osmanlıca
 
2
 
243
 
16192
 
70-73
 
 
İstanköy Sancağı
 
Mutasarrıfı              Mîrü’l-ümerâdan Mustafa Tevfîk Paşa
Naib-i bilad hamseden Galib Bey
Muhasebecisi           Ahmed Muhtar Efendi
Müftüsü                  Mehmed Şükrü Efendi
Tahrirat Müdîri         Ali Rıza Efendi
 
Meclis-i İdâresi        Mutasarrıf Paşa                
A’zâ-ı Tabî’iyyesi      Naib Efendi, Müftü Efendi, Muhasebeci Efendi, Ahmed Efendi
A’zâ-ı Müstantik       Vasilaki Ağa, Tahrirat Müdiri Efendi
Kâtibi                     Mehmed Sadık Efendi
 
Meclis-i Temyîz-i Hukûk
Re’isi                      Naib Efendi
Mümeyyizan             Hacı Şerif Ağa, Süleyman Efendi, Manulaki Ağa, Mehmed Efendi, Liyonidi Efendi, Anaştaş Ağa
Kâtibi                     Mehmed Efendi
 
Muhasebe Kalemi
Muhasebe refîki        İbrahim Efendi
Sandık Emîni            Ömer Efendi
 
Tahrîrat Kalemi
Takrîrat refîki           Emin Efendi
Rûmi Kâtibi              Yorgaki Efendi
 
Mahkeme-i Ticaret
Re’isi                      Dimitraki Efendi
A’zâ-ı dâime            Mehmed Ağa, Todori Ağa
A’zâ-ı Muvâkkata     Ahmed Ağa, Hüseyin Efendi, Yorgi Bakuyaz Ağa
 
Dâire-i Belediye
Re’isi                      Hakkı Bey
Hüseyin Efendi
Tabib                     Anastas Ağa, Yorgaki Ağa
Me’murîn-i Rusûmiyye
İstanköy Rüsûmât  Me’muru İsmail Efendi
Kâtibi                                        Mehmed Efendi
Andimahya Gümrük Me’muru Mehmed Efendi
Kâtibi                                        Zekeriya Efendi
Me’murîn-i Sıhhiye
Karantina Me’muru                       Hacı Ömer Efendi
Andimahya mevk’ide Karantina Me’muru
Ba’zı Me’murîn
Nüfus Nazırı             Ahmed Efendi
Tapu Kâtibi             Hakkı Bey