Salnameler ve Türkçe Transkripsiyonları   1287   1288   1289   1290   1291   1292   1293   1301   1302   1303   1310   1311   1312   1316   1318   1319   1321  
 
Hicri Senesi
 
Miladi Senesi
 
Matbaası
 
Sayfa adedi
 
Lisanı
 
Def’a
 
Millet Kütüphanesi kayıt numarası
 
Süleymaniye Kütüphanesi CD Numarası
 
İstanköy’e ait sayfalar
 
1289
 
1872
 
Kale-i Sultaniye Vilayet
 
104
 
Osmanlıca
 
3
 
244
 
16193
 
74-76
 
 
İstanköy Sancağı
Mutasarrıfı              Muhammed Sadık Efendi
Naib-i                     Mehmed Galib Bey
Müftüsü                  Şükrü Efendi
Muhasebecisi           Ahmed Muhtar Efendi
Tahrirat Müdîri         Mustafa Efendi
 
Meclis İdâre-i Liva                               
A’zâ-ı Tabî’iyye         Mutasarrıf Efendi, Naib Efendi, Müftü Efendi, Muhasebeci Efendi, Tahrirat Müdîri Efendi
A’zâ-ı Müstantik       Mahmud Efendi, Andonaki Ağa, Hacı Manulaki Ağa
Kâtibi                     Ömer Efendi
 
Meclis-i Temyîz-i Liva
Re’isi                      Naib Efendi
Mümeyyizân             Kâzım Bey, Liyonidi, Andonaki, Süleyman Efendi, Mustafa Bey, Manulaki
Kâtibi                     Muhammed Efendi
 
Muhasebe Kalemi
Muhasebe Muavini    İbrahim Efendi
Sandık Emîni            Kerim Efendi
 
Tahrîrat Kalemi
Tahrîrat refîki           Hüseyin Efendi
Rûmi Kâtibi              Yanaki Efendi
 
Mahkeme-i Ticaret
Reis                       Yorgaki Efendi
A’zâ-ı dâime            Muhammed Ağa, Ahmed Ağa, Nikulaci Ağa,
A’zâ-ı Muvâkkata     Goriyon Ağa, Nikolaki Ağa, Azonbiko Ağa
 
Defter-i Hâkâni Kâlemi
Me’muru                 Mehmed Efendi
Sancak Yoklama Me’muru    Mahmud Bey
Kâtib-i evvel            Hakkı Bey
Kâtib-i sânî             Hasan Şevket Efendi
Yoklama Kâtibi         Emin Efendi
Tapu Kâtibi             Ahmed Efendi
 
Menâfi’ sandığı sermayesi    59515
 
Meclis-i Belediye
Re’isi                      Aleksaki Efendi
Kerim Efendi, Ali Ağa
Tabib                     Anastasyu Andonaki
Mekteb-i Rüştiye Muallimi Zeynelabidin Efendi
 
Me’murîn-i Rusûmiyye
Me’muru                 İsmail Efendi
Kâtibi                     Muhammed Efendi
Memleha Me’muru     Behrâm Efendi
Kâtibi                     Zekeriya Efendi
 
Me’murîn-i Sıhhiye
Karantina Me’muru    Hacı Ömer Efendi
Yazıcısı                   Yorgaki
 
Ru’esa-ı Ruhânîyye
Rum Metropolidi Permanos Efendi
 
Duvl-ı Ecnebiyye Konsolosları
Avusturya Devleti Konsolosu Vekili İsiporu
İngiliz Devleti Konsolosu Vekili Mihali Kelika
Rusya Devleti ve Felemenk Devleti Konsolosu Vekili Piza
Yunan Devleti Konsolos Vekili Paptod
 
Âmed şud eden (Gelen giden) Kumpanya Vapurları
Her onbeş günde bir kere Azîziye ve İngiliz vapurları uğradığı