Salnameler ve Türkçe Transkripsiyonları   1287   1288   1289   1290   1291   1292   1293   1301   1302   1303   1310   1311   1312   1316   1318   1319   1321  
Hicri Senesi
 
Miladi Senesi
 
Matbaası
 
Sayfa adedi
 
Lisanı
 
Def’a
 
Millet Kütüphanesi kayıt numarası
 
Süleymaniye Kütüphanesi CD Numarası
 
İstanköy’e ait sayfalar
 
1311
 
1893
 
Rodos Vilayet
 
8+316
 
Osmanlıca
 
11
 
252
 
16201
 
136-143
 
                                                 
 
İstanköy Ceziresinde Mevcud Olan Hayrat ve müberat
Celile’i hazret-i hilafetpenâhı
 
İstanköy Ceziresinde ta’mîr olunan altı bab câmi’-i şerif
İstanköy Ceziresinde inşâa olunan bir liman
 
 
 
İstanköy Kazâsı
 
İsmi                                                             Rütbe           Tarihi            Tarihi
Ka’imakâm               Ahmed Câvid Bey              Mütemayiz     8 S 304         16 M 308
Nâib                       Süleyman Remzi Efendi                                            
Mâl Müdîri                Zühdü Efendi
Tahrîrat Kâtibi          Hakkı Bey
 
Meclis İdâre Hey’eti
Re’is                      Ka’imakâm Câvid Bey
Azâ-ı Tabî’iyye         Nâ’ib Süleyman Remzi Efendi, Müftü Hacı Süleyman Sırrı Efendi, Metropolid Kalinikos Efendi, Mâl Müdîri Zühdü Efendi, Tahrîrat Kâtibi Hakkı Bey
Azâ-ı Müstantik        Süleyman Efendi, Hüseyin Efendi, Alansaki Kostantinu Efendi
 
Meclis İdâre Nezdinde Müteşekkil Me’murları
 
İsmi                                                                               Rütbe           Tarihi
Müdde-i umûmi mua’vini nüfus me’muru Şerif Efendi
Müntintik belediye kâtibi Mahmud Ağa                                   Sâlis             22 C 304
 
Mahkeme-i Şer’iyye
Nâib                       Süleyman Remzi Efendi
Kâtib                      Hüseyin Sabri Efendi
Eytâm Sandık Müdîri  Mehmed Çelebi Efendi
Eytâm Âzası             Mustafa Çelebi Efendi
Eytâm Âzası             İndiryayako İstimadi Efendi
 
Mahkeme-i Bidayet Fahri Âzâları
Âzâ                        Şevki Bey
Âzâ                        Ta’at Bey
Âzâ                        Leonidi Nikolaydi Efendi
Âzâ                        Behzat Efendi
 
Bidayet Mahkemesi
Re’is Nâib                Süleyman Remzi Efendi
Âzâ                        Ali Rıza Bey
Azâ ve Müstantik      Bukrad Yuanidi Efendi
Baş Kâtib                 Hacı Süleyman Efendi
Müdde’a-ı Umûmi Mu’avin vekili polis Hüseyin Efendi
Mukâvelât Muharriri   Mümtaz Bey
Müstenzik Mu’âvini    Hüseyin Efendi
İkinci Kâtib              Refik Bey
İcra Me’muru            Re’is Efendi
İcra Me’muru            Yusuf Ağa
Odacı                     Derviş Mehmed Ağa
 
Mal Kalemi
Mal Müdîri                Zühtü Efendi
Mal Müdîri Mu’âvini    Galib Efendi
Mal Müdîri Refiki        Hafız Mehmed Efendi
Tapu Kâtibi              Ahmed Efendi
 
Karantina Da’iresi
Me’muru                  Ahmed Efendi
Gardiyan                 Ali Baba
 
Nüfus Da’iresi
Nüfus Me’muru          İsmail Efendi
Kâtib                      Hüseyin Efendi
Kolcu                      Ahmed Ağa
 
Ticaret ve Zırâ’at Odası
İsmi                                                             Rütbe  Tarih            Mecidi           Tarih
Re’is                       Yorgaki Efendi                  Râb’a  12 Ra 311      5                 12 M 310
Kâtib                      Mahmud Celâleddin Bey      Sâlise  12 C  311     
Âzâ                        Andon Yaku İstimadi Efendi, Nikoli Peridi Efendi, Hilmi Efendi, Behcet Efendi
 
Tarîk Komisyonu
Re’is                       Ka’imakâm Bey
Kâtib                      Mahmud Celâleddin Bey
Âzâ                        Nüfus Me’muru Şerif Efendi, Zırâ’at Bank Muhasebe Kâtibi Ahmed Efendi, Belediye re’isi, Yorgaki Efendi,  Meclis İdâre âzâsından Kostantinu Çakızoğlu Efendi, Zırâ’at Bank Meclis Âzâsından Hilmi Efendi
 
Zırâ’at Bank Şube Meclisi
Re’is                       Vangeloz Efendi
Azâ                        Muhasebe kâtibi Ahmed Rüşdü Efendi, Hilmi Efendi, Şevki Efendi, Tal’at Bey, Nikoli Peridi Efendi, Andon Yaku İstimadi Efendi
 
Liman Da’iresi
Re’is                       Kapudan İsmail Efendi        Kol Ağası       Girid             5        12 M 310
                                                                                     Madalyası
Ma’iyyetine Me’mur    Yusuf Efendi                     Bölük Emini
 
Reji Da’iresi
Me’muru                  Diryandekilu Efendi           
Kolcu Başı                Mustafa Ağa
Süvari Kolcusu Nefer 2, Piyade Kolcusu Nefer 10.
 
Belediye Da’iresi
İsmi                                                             Rütbe  Tarih            Mecidi           Tarih
Re’is                       Yorgaki Anidi Efendi           Râb’a  12 RA 311     5        12 M 310
Kâtib                      Mahmud Celâleddin Bey      Sâlise  12 C  311     
Doktor Fahri Kal’a Tabibi İsmail Efendi                 Kol Ağası
Azâ                        Mustafa Bey
Azâ                        Şevki Bey, Ali Ağa, Nikoli Nikolayidi Efendi, Andon Diyaku İstimadi Efendi
Eczâcı                    İstefani Efendi
Belediye Kalfası         İsperu Efendi
Fener ve Çarşı Bekçisi         Abdullah ve Dimitri Ağalar
Tenzifat Me’muru      Nefer 4
 
Rüsûmât  Da’iresi
Müdîr                      Ragıp Efendi
Baş Kâtib                 Osman Efendi
Kâtib-i Sânî              Hacı Emin Efendi
Mübassır                 Derviş Efendi
Sandık Emîni             İlya Efendi
Kantarcı                  Ali Ağa
Kolcu                      Ali Ağa, Diğer Kolcu  Ali Baba
Andimahya Me’muru   Mehmed Efendi
Süvari Kolcusu          Osman Efendi
Piyade Kolcusu         Halil Ağa
 
Zabıta Da’iresi
Bölük Ağası              Mehmed Ağa
Polis Me’muru           Hüseyin Efendi
Gardiyan                 Hüseyin Efendi
Bölük Emîni              Hüseyin Efendi
 
Me’murîn-i Sâ’ire
Fener Me’muru                  Dimitraki Efendi
Posta Şu’be Me’muru Yusuf Bey
 
 
Evkâf Komisyonu
Re’is                                Müfni Efendi
Evkâf Muhasebeci vekili       Şerif Efendi
Azâ                        Müftizâde Ahmed Efendi, Hacı Şerifzâde Mustafa Bey, Hafız Ahmed Efendi, Behcet Efendi
 
Vesâit-i Nakliye Komisyonu
Re’is                       Ka’imakâm Bey
Azâ                        Yüzbaşı Mehmed Ağa, Şerif Efendi, Mustafa Bey, Süleyman Efendi, Belediye Re’isi Yorgaki Efendi
 
Ma’ârif Cem’iyeti
Re’is                       Ka’imakâm Bey
Azâ ve Kâtib            Mahmud Celâleddin Bey
Azâ                        Süleyman Efendi, Hacı Süleyman Efendi, Mümtâz Bey, Sandık Emîni Mustafa Çelebi Ağa
 
Mekteb-i Rüşdiye
Mu’allim-i Evvel         Aziz Efendi
Mu’allim-i Sânî          Osman Efendi
Hat mua’llimi             Tahir Efendi
Bevvâb                   Mustafa Ağa
 
Zükûr Mektebi İbtida’iyesi
Mua’llim-i Evvel         Salih Efendi
Mua’llim-i Sânî          Ali Rıza Efendi
Mua’llim-i Sâlis          Ahmed Efendi
Bevvâb                   Ahmed Efendi
 
İnâs Mektebi-i İbtida’iyesi
Birinci Mua’llime         Fatma Muhlise Hanım
İkinci Mua’llime         Şerife Hanım
 
Kariyede bulunan mekteb-i Sıbyâniye
Germe kariyesi Zükûr mekteb-i ibtida’iyesi mu’alimi          Mustafa Efendi
Pili kariyesi Zükûr İnâs mekteb-i Sıbyân mu’allimi            Mehmed Efendi
Kefaloz kariyesi Zükûr İnâs mekteb-i Sıbyân mu’allimi      Murad Efendi
Germe kariyesi İnâs mekteb-i mu’allimesi                      Ayşe Hanım
                            
Liman tathirine me’mur dördüncü numaro tarak duba-i hümâyûnuyla Göksu istinbod-ı hümâyûnunun mürettebatı
 
İsmi                                                             Rütbe           Tarih
Tarak duba  hümâyûn kapûdânı Gani Bey   Sağ kol ağası
Serçarhcı Ali Efendi
İstinbod çarhçıbaşı İbrahim Efendi                     Yüzbaşı
Çarhçı Ömer Efendi                                         Mülâzım-ı Evvel
Muhâsebe Memuru birik kâtibi Ali Efendi
Cerrâh Bedri Efendi
 
İdâre-i Mahsûsa
Acentesi Yusuf Bey
Ders’âdet’den hareketle Gelibolu, Kal’â-ı sultâniye, Midilli, İzmir, Sâkız, İstanköy, Rodos, Antalya, Silifke, Mersin, İskenderun, Lazkiye, Trablusşam, Beyrut, Sayda, Akka, Hayfa, Yafa, yine bu tarîkle Ders’âdet’e avdet ider. Ve her on beş günde bir Pazar günleri İstanköy’e uğramaktadır.
İdâre-i Mahsûsa’nın diğer küpeştesi Ders’âdet’den hareketle Gelibolu, Kal’â-ı sultâniye, Kilimli, Ayvalık, Mevleve, Edremit, Çeşme, Sisam, Kuşadası, Güllük Körfezi, İstanköy, buradan yine bu tarîkle avdet ider.
 
Zori Viktoriya Kumpânyası
Acentesi İstiliyanuz Hacı Andon Efendi
İzmir’den hareketle Gelibolu, Sakız, Çeşme, Sisam, Kuşadası, Batnoz, Leryoz, Kalimnoz, İstanköy, Bodrum, İncirli, Sömbeki, Herkit, Rodos, Mikri’ye uğrayarak yine bu tarîkle İzmir’e avdet ider. Ve her hafta Pazarertesi günü İstanköy’e uğramaktadır.
 
Pandelis Pandeli’u Kumpânyası
Acentesi Dimitraki Kabuyallu Efendi
Sakız’dan hareketle Şire, Kalimnoz, İstanköy, Sömbeki, Rodos, Meis, Antalya, Mersin, yine bu tarîkle Sakız’a avdet ider.
Mezkûr kumpânyanın diğer postası Sakız’dan hareketle, Çeşme, Sisam, Kuşadası, Batnoz, Leryoz, Kalimnoz, İstanköy, Sömbeki, İncirli, Herkit, Rodos, yine bu tarîkle İzmir’e avdet ider. Ve her hafta Çamârşamba günleri İstanköy’e uğramaktadır.